Särskild granskare i aktiebolag

En aktieägare kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska aktiebolagets förvaltning och räkenskaper under en viss tid som varit, eller vissa åtgärder eller förhållanden i aktiebolaget eller dotterföretaget.

En granskning som gäller ett dotterföretag får enbart omfatta förhållanden som har betydelse för moderföretaget.

Vad kostar det?

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kostar ingenting, men aktiebolaget ska ersätta den särskilda granskaren för det arbete som denne utför.

Det finns två sätt att ansöka

Ansökan utan att frågan tagits upp på bolagsstämman

Ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i aktiebolaget kan ansöka hos oss om att vi ska utse en särskild granskare utan att frågan först tagits upp på en bolagsstämma. Samtliga aktieägare som ansöker om en särskild granskare ska skriva under ansökan.

Ansökan efter att beslut tagits på bolagsstämman

Ett förslag om särskild granskare kan tas upp på

  • en ordinarie bolagsstämma
  • en bolagsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om särskild granskare ska tas upp.

På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska.

Vi utser en särskild granskare om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i aktiebolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda på stämman, röstar för förslaget.

Den särskilda granskaren

En särskild granskare

  • måste vara minst 18 år
  • får inte vara jävig
  • får inte vara i konkurs
  • får inte ha förvaltare
  • får inte ha näringsförbud.

En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget, exempelvis kan denne vara en advokat eller en yrkesrevisor. Granskaren ska vara oberoende av aktieägarna och aktiebolaget. Det innebär att granskaren inte bör ha någon anknytning till företaget. Om sökande föreslår en särskild granskare bör anmälan innehålla uppgifter så att vi kan bedöma om granskaren är oberoende eller inte.