Kvotvärde

Kvotvärdet är den andel av aktiekapitalet som varje aktie representerar. För att räkna ut kvotvärdet för aktierna i ett aktiebolag måste du veta hur många aktier det finns i företaget och vilket aktiekapital företaget har. Kvotvärdet kan förändras genom vissa beslut.

Vad är ett kvotvärde?

Kvotvärdet är den andel av aktiekapitalet som varje aktie representerar. Alla aktier i ett aktiebolag har samma kvotvärde. Kvotvärdet är inte samma sak som marknadsvärdet, utan det kan vara högre eller lägre än marknadsvärdet.

Hur vet man vilket kvotvärde ett företag har?

Du kan räkna ut kvotvärdet om du vet antalet aktier och aktiekapitalet. Vi registrerar uppgifter om aktiekapital och antal aktier och uppgifterna står på företagets registreringsbevis.

Du räknar ut vilket kvotvärde aktierna i ditt aktiebolag har genom att ta aktiekapitalet och dela det med antalet aktier.

Exempel – kvotvärde utan decimaler

Aktiebolaget har 50 000 kronor i aktiekapital och 500 aktier.

50 000 kronor / 500 aktier = 100 kronor i kvotvärde

Exempel – kvotvärde med decimaler

Aktiebolaget har 100 000 kronor i aktiekapital och 300 aktier.

100 000 kronor / 300 aktier = 333,3333333... kronor i kvotvärde

Använd så många decimaler som möjligt

När du ska använda kvotvärdet för att exempelvis räkna ut aktiekapitalökningen i en nyemission bör du använda så många decimaler som möjligt istället för att avrunda. Det gäller även när du ska räkna ut aktiekapitalminskningen vid en minskning.

När företaget har ett kvotvärde med decimaler

Nyemission

Vid en nyemission ökas aktiekapitalet med kvotvärdet gånger antalet nya aktier. När du ska göra en aktiekapitalökning och företaget har ett kvotvärde med ett oändligt antal decimaler måste du avrunda siffrorna. Då är det bra att inte avrunda mitt i uträkningen, utan att använda exakta siffror så långt det går för att räkna ut hur mycket aktiekapitalet ska ökas med.

Om du ska betala aktiens kvotvärde för varje ny aktie, en så kallad kvotvärdesemission, måste avrundningen alltid ske uppåt för att det inte ska bli en underkursemission. Underkursemissioner är bara tillåtna i börsbolag. Om du däremot ska betala mer än kvotvärdet för varje ny aktie, en så kallad överkursemission, går det bra att avrunda uppåt eller neråt.

Exempel – nyemission med kvotvärde med decimaler

Om aktiebolaget har 100 000 kronor i aktiekapital samt 300 aktier innan ökningen och företaget vill ge ut 500 nya aktier ska aktiekapitalet ökas med följande:

(100 000 kronor / 300 aktier) x 500 nya aktier = 166 666,66666666… kronor som aktiekapitalet ska ökas med.

Aktiekapitalökningen kan då avrundas till 166 666,67 kronor.

Om du istället hade avrundat kvotvärdet för att räkna ut aktiekapitalökningen hade resultatet blivit följande:

333,33 kronor x 500 nya aktier = 166 665 kronor som aktiekapitalet ska ökas med. Aktiekapitalet hade då ökats med nästan 2 kronor för lite.

Minskning av aktiekapitalet

När ett företag ska minska sitt aktiekapital kan det ske både med och utan att aktier dras in. I de fall där företaget väljer att dra in aktier ska aktiekapitalet minska med antalet aktier gånger kvotvärdet.

Om företaget har ett kvotvärde med oändligt antal decimaler måste du avrunda. För att kvotvärdet ska vara oförändrat eller ändras så lite som möjligt bör du använda exakta siffror i uträkningen och endast avrunda resultatet. I de här fallen är det tillåtet att avrunda både uppåt och neråt.

Hur kan kvotvärdet ändras?

Det finns flera händelser i ett aktiebolag som kan göra att kvotvärdet förändras. Utan att ändra aktiekapitalet kan ett företag ändra kvotvärdet genom att

  • dela upp aktier (uppdelning)
  • lägga ihop aktier (sammanläggning).

Följande förändringar av aktiekapitalet innebär att också kvotvärdet ändras:

  • fondemission där inga nya aktier ges ut
  • fondemission där nya aktier ges ut till överkurs eller underkurs
  • minskning av aktiekapitalet utan att aktier dras in.

När får kvotvärdet inte ändras?

Kvotvärdet får inte ändras genom ett beslut om

  • nyemission av aktier
  • emission av teckningsoptioner
  • emission av konvertibler
  • minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier.

I dessa fall ska aktiekapitalet alltid ökas eller minskas med antalet nya eller indragna aktier gånger kvotvärdet. Det innebär att kvotvärdet efter ökningen eller minskningen är samma som innan ändringen. När företaget fattar ett sådant beslut måste beslutet anpassas så att aktiekapitaländringen och ändringen i antalet aktier gör att kvotvärdet inte ändras.

Om företaget har ett kvotvärde med väldigt många eller oändligt antal decimaler kan du behöva avrunda och kvotvärdet kan då ändras marginellt.

Exempel – nyemission som är okej

Aktiebolaget har 50 000 kronor i aktiekapital och 500 aktier. Kvotvärdet är därmed 100 kronor. Företaget vill genom en nyemission ge ut 300 nya aktier.

300 aktier x 100 kronor = 30 000 kronor

Aktiekapitalet ökas med 30 000 kronor. Kvotvärdet är nu 80 000 kronor / 800 aktier = 100 kronor (oförändrat).

Exempel – nyemission som inte är okej

Aktiebolaget har 50 000 kronor i aktiekapital och 500 aktier. Kvotvärdet är 100 kronor. Företaget vill öka aktiekapitalet med 10 000 kronor och bestämmer sig för att ge ut 50 aktier. Kvotvärdet skulle då bli:

60 000 kronor / 550 aktier = 109,09 kronor (avrundat till två decimaler)

Kvotvärdet skulle då förändras, vilket inte är tillåtet. Företaget måste istället ge ut 100 aktier för att behålla samma kvotvärde.

Exempel – minskning av aktiekapitalet som är okej

Aktiebolaget har 100 000 kronor i aktiekapital och 200 aktier. Kvotvärdet är därmed 500 kronor. Aktiebolaget vill minska sitt aktiekapital med 10 000 kronor genom att dra in vissa aktier. Eftersom kvotvärdet inte får ändras måste företaget dra in följande antal aktier:

10 000 kronor (minskning) / 500 kronor (kvotvärde) = 20 aktier.

Kvotvärdet efter minskningen blir då 90 000 kronor / 180 aktier = 500 kronor (oförändrat).