Teckningsoptioner

Här kan du läsa om hur det går till när ett aktiebolag vill genomföra en emission av teckningsoptioner som ger rätt till teckning av nya aktier.

Vad är en teckningsoption?

Ett aktiebolags aktiekapital kan ökas på ett antal olika sätt. En möjlighet som aktiebolaget har är att besluta om emission av teckningsoptioner. En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar. En ökning av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner sker i två steg. Först registreras själva utgivandet av teckningsoptionen. Det förändrar inte aktiekapitalet. Om innehavaren av teckningsoptionen sedan väljer att utnyttja sin teckningsoption, anmäls och registreras aktieteckningen. Då höjs aktiekapitalet i aktiebolaget.

Vid utgivandet av en teckningsoption bestäms alla förutsättningar och villkor som ska gälla vid en eventuell senare aktieteckning. Man skulle kunna beskriva aktieteckningen som en förenklad nyemission där förutsättningarna har bestämts i förväg.

Teckningsoptioner kan ges ut med eller utan koppling till en skuldförbindelse (ett lån). Eftersom det inte är obligatoriskt med ett lån, finns det inte några bestämmelser om villkoren för lån som kopplas till teckningsoptioner. Beträffande sådana villkor får i stället allmänna regler och principer för lånevillkoren tillämpas.

Det finns även möjlighet att utfärda teckningsoptioner såsom enkla skuldebrev. Ett aktiebolag kan alltså utfärda teckningsoptioner till exempelvis anställda utan krav på att dessa ger lån till aktiebolaget. Om teckningsoptionen getts ut mot betalning får denna betalning inte räknas av på betalningen för de aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätten. Den handling som teckningsoptionen är knuten till benämns teckningsoptionsbevis.

När ett aktiebolag beslutat att emittera teckningsoptioner ska detta registreras hos Bolagsverket. Ett nybildat aktiebolag får inte besluta om att ge ut teckningsoptioner förrän företaget är registrerat hos Bolagsverket.

Om företaget ger ut personaloptioner i form av teckningsoptioner ska du anmäla dem till oss på samma sätt som teckningsoptioner.

Varför ger man ut teckningsoptioner?

Det finns olika motiv för att ge ut teckningsoptioner. Aktiebolaget kan exempelvis låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån (gäller i de fall optionerna är knutna till en skuldförbindelse). Detta eftersom skuldebrevsinnehavarna samtidigt får rättigheter till nya aktier, vilket kan vara gynnsamt.

Får inte strida mot bolagsordningen

Aktiekapitalet får inte ökas på ett sätt som strider mot bolagsordningen. Om aktiekapitalet i bolagsordningen är angivet till ett fast belopp, får inte beslut om utgivande av teckningsoptioner fattas, såvida inte bolagsordningen samtidigt ändras. Detsamma gäller om bolagsordningen anger ett lägsta och högsta aktiekapital och ökningen innebär att det angivna maximikapitalet överskrids. Finns det mer än ett aktieslag i aktiebolaget, får ett emissionsbeslut inte leda till att det högsta antalet eller den högsta andelen aktier av ett visst slag som får finnas enligt bolagsordningen överskrids.