Ändra villkor – teckningsoptioner

Det här är våra riktlinjer för hur en ändring av villkor i redan utgivna och registrerade teckningsoptioner går till. När bolagsstämman eller styrelsen beslutat att ändra villkoren ska du anmäla det till oss.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan.

Beslut

Samma beslutsfattare (bolagsstämman eller styrelsen) som beslutade om det ursprungliga utgivandet ska oftast också besluta om en villkorsändring. Om det är bolagsstämman som ska fatta beslutet om en villkorsändring krävs samma majoritetskrav som det ursprungliga beslutet om utgivandet av teckningsoptioner hade. Om det var styrelsen som fattade beslutet om utgivandet kan alltid bolagsstämman besluta om att ändra villkoren.

Av beslutet om ändring av villkor ska det framgå vilket beslut om utgivande av teckningsoptioner som ändringen gäller. Det ska även tydligt framgå vad som ändras i villkoren och vilka konsekvenser ändringen får.

Godkänna ändringarna

Alla innehavare av teckningsoptioner måste godkänna de ändringar som företaget beslutat om. Om ändringen bedöms vara till innehavarnas fördel behöver de inte godkänna den. Då räcker det med att en styrelseledamot, den verkställande direktören eller företagets revisor intygar att ändringen är till fördel för innehavarna. Detta intyg ska också innehålla en bedömning om att ändringen inte är till nackdel för aktieägarna i företaget.