Anmäl teckningsoptioner och aktieteckning

Både ett bemyndigande, ett beslut om att ge ut teckningsoptioner och den senare aktieteckningen ska du anmäla till Bolagsverket.

Anmäl bemyndigande

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka in med din anmälan.

Om bolagsstämman har gett styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om att ge ut teckningsoptioner, måste bemyndigandet genast anmälas för registrering. Ett bemyndigande gäller som längst till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen får inte besluta om emission innan beslutet om bemyndigande registrerats.

Anmäl utgivande av teckningsoptioner

I blanketten ser du vilka bilagor du måste skicka in med din anmälan.

Anmäl inom en viss tid

  • Om bolagsstämman beslutat om utgivande av teckningsoptioner ska beslutet anmälas inom sex månader från beslutet.
  • Om styrelsen fattat beslutet med stöd av bemyndigande från bolagsstämman ska beslutet anmälas inom sex månader från styrelsens beslut.
  • Om styrelsen fattat beslutet under förutsättning att den får bolagsstämmans godkännande i efterhand får anmälan ske inom ett år från styrelsens beslut om emission. Stämman ska då också ha godkänt beslutet.

Om anmälan inte görs inom föreskriven tid upphör beslutet att gälla.

Anmäl en del av emissionen (delregistrering)

Du kan dela upp registreringen av emissionen i olika steg i stället för att anmäla hela emissionen vid ett och samma tillfälle. Det kan du bara göra om antalet teckningsoptioner i beslutet har angetts som ett högsta antal teckningsoptioner.

Du anmäler den första delregistreringen enligt ovan. När du anmäler den andra eller tredje delregistreringen osv. ska anmälan:

  • innehålla uppgift om det emissionsbeslut som anmälan grundar sig på
  • ange antalet tecknade och tilldelade teckningsoptioner som nu anmäls
  • innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.

Några övriga handlingar, förutom anmälan, behöver du inte skicka in.

Anmäl aktieteckning

När innehavaren av teckningsoptionen har utnyttjat sin rätt att teckna aktier ska aktieteckningen anmälas till Bolagsverket. I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka in med din anmälan.