Bolagsstämman beslutar – teckningsoptioner

Bolagsstämman har alltid rätt att fatta beslut om att ge ut teckningsoptioner.

För bolagsstämmans beslut räcker det normalt med enkel majoritet. Beslutet ska alltså biträdas av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

I de fall emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen eller om bolagsstämman beslutat om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är beslutet giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Vissa riktade emissioner

För publika aktiebolag och dotterbolag till publika bolag gäller även bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats.. Om beslutet att ge ut teckningsoptioner riktar sig exempelvis till en styrelseledamot eller verkställande direktör i det emitterande bolaget, måste beslutet fattas eller godkännas av bolagsstämman i det emitterande bolaget. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman

Beslut på extra bolagsstämma eller av styrelsen

Om beslutet inte ska behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, utan istället vid en extra bolagsstämma eller om styrelsen fattar beslutet ska följande handlingar bifogas till förslaget:

  • En bestyrkt kopia av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande aktiebolagets vinst eller förlust.
  • En bestyrkt kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, när en sådan ska finnas.
  • En redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för aktiebolagets ställning, som inträffat efter det att årsredovisningen avgetts, undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna.
  • Ett yttrande från bolagets revisor (om bolaget ska ha revisor) över styrelsens redogörelse.

Dessa handlingar, tillsammans med förslaget, ska hållas tillgängliga för aktieägarna respektive styrelsen under minst två veckor närmast före den bolagsstämma eller det styrelsemöte där frågan om emission ska prövas. För noterade aktiebolag gäller att handlingarna ska hållas tillgängliga under minst tre veckor före stämman.

Även om dessa handlingar inte har hållits tillgängliga för aktieägarna kan en extra bolagsstämma besluta att ge ut teckningsoptioner, under förutsättning att samtliga aktieägare var närvarande på stämman och att alla röstade för beslutet.