Stämman bemyndigar styrelsen – teckningsoptioner

Bolagsstämman kan bemyndiga (ge befogenhet till) styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner under förutsättning att emissionen kan ske utan att bolagsordningen behöver ändras. Styrelsen kan i ett sådant bemyndigande ges rätt att besluta om att avvika från den normala företrädesrätten.

Styrelsen upprättar ett förslag i förväg

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om bemyndigande ska styrelsen i förväg upprätta ett förslag till beslut om bemyndigande. Av detta förslag ska det särskilt framgå om styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det ska även anges om styrelsen ska kunna besluta om emission som sker mot apportegendom, med kvittning eller andra villkor. Förslaget ska också innehålla uppgift om den tid, före nästa årsstämma, inom vilken bemyndigandet kan utnyttjas.

Förslaget ska hållas tillgängligt för aktieägarna

Styrelsen ska hålla detta förslag tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om bemyndigande ska prövas. För noterade aktiebolag gäller att förslaget måste hållas tillgängligt under minst tre veckor före stämman.

Viktigt att registrera bemyndigandet

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande ska innehålla samma uppgifter som styrelsens förslag. Bemyndigandet ska genast anmälas för registrering till Bolagsverket och måste vara registrerat innan styrelsen kan utnyttja det och besluta om emission.