Betala teckningsoptioner

Teckningsoptioner kan ges ut både mot och utan betalning. Du kan betala dina teckningsoptioner på tre olika sätt. Med kontanter, apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget.

Den betalning som eventuellt sker för teckningsoptionerna utgör i sig inte någon betalning för nya aktier och påverkar därför inte aktiekapitalets storlek. Det föreligger med andra ord ingen risk att reglerna om kvittning eller apport kan kringgås. Därmed finns inte heller någon bestämmelse som reglerar kontrollen av betalning. Det är först i samband med själva aktieteckningen som särskilda bestämmelser om betalningssätt behövs.

Apportegendom

Styrelsens redogörelse

I de fall teckningsoptionerna ska betalas med apportegendom ska bolagsstämman som underlag för sitt beslut ha haft en redogörelse från styrelsen för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen.

Redogörelsen ska innehålla uppgift om

 • omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av värdet på apportegendomen
 • hur värdet på apportegendomen har bestämts och vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som har beaktats vid värderingen
 • det värde som apportegendomen beräknas komma att tas upp till i balansräkningen
 • antalet teckningsoptioner som ska lämnas för apportegendomen
 • vem som tillför apportegendomen.

Revisorsgranskning

Den redogörelse över apportegendom som styrelsen upprättar ska granskas av en eller flera revisorer. Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Ett, av revisorn, undertecknat yttrande över granskningen ska bifogas förslaget.

Av yttrandet ska det framgå att

 • apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet
 • apportegendomen inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget.

Revisorn ska även

 • beskriva apportegendomen
 • ange vilken metod som använts vid värderingen
 • ange om det varit särskilda svårigheter att uppskatta värdet på egendomen.

Kvittning

Styrelsens redogörelse

Innebär beslutet att teckningsoptionen ska kunna tecknas av någon som har en fordran på bolaget och denne ska ha rätt att betala teckningsoptionen genom kvittning mot fordringen, ska redogörelsen som läggs fram inför stämman innehålla följande uppgifter:

 • vem som har fordringen (fordringsägaren)
 • fordringens belopp
 • hur stort belopp av fordringen som ska kvittas.

Revisorsgranskning

Den redogörelse över kvittning som styrelsen upprättar ska granskas av en eller flera revisorer. Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Ett, av revisorn, undertecknat yttrande över granskningen ska bifogas förslaget.

Styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande ska hållas tillgängliga för aktieägarna minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om emission ska prövas. För noterade aktiebolag gäller att handlingarna ska hållas tillgängliga minst tre veckor före stämman.