Företrädesrätt – teckningsoptioner

Normalt har aktieägarna företrädesrätt till teckningsoptioner i förhållande till det antal aktier de äger. Detta gäller om teckningsoptionerna betalas med pengar eller genom kvittning.

Om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt

Om inte aktieägarna ska ha företrädesrätt till teckningsoptionerna, utan emissionen istället riktar sig till någon annan, exempelvis allmänheten eller personalen, ska detta framgå av beslutet. Styrelsen kan även besluta om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att bolagsstämman godkänt det.

Aktieägares företrädesrätt gäller inte om betalning sker med apportegendom.