Förslag – teckningsoptioner

Om bolagsstämman ska besluta om emission av teckningsoptioner ska styrelsen i förväg upprätta ett förslag till beslut om emission.

Förslaget ska finnas tillgängligt för aktieägarna

Förslaget med bilagor ska finnas tillgängligt för aktieägarna minst två veckor före bolagsstämman. För noterade aktiebolag gäller att handlingarna ska finnas tillgängliga minst tre veckor före stämman.

Bilagor till förslaget

Om en extra bolagsstämma beslutar om emissionen eller om styrelsen fattar beslutet och årsredovisningen därför inte behandlas, ska dessa bilagor bifogas förslaget:

  • En vidimerad kopia av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande aktiebolagets vinst eller förlust,
  • En kopia av revisionsberättelsen (när en sådan ska finnas),
  • En redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, och
  • Ett yttrande undertecknat av företagets revisor (om företaget ska ha revisor) rörande styrelsens redogörelse.

Även om dessa handlingar inte har hållits tillgängliga för aktieägarna kan en extra bolagsstämma besluta att ge ut teckningsoptioner under förutsättning att samtliga aktieägare var närvarande på stämman och alla röstade för förslaget.