Teckna teckningsoptioner

Det finns olika sätt att teckna teckningsoptioner. Det kan ske på en separat teckningslista, direkt i bolagsstämmoprotokollet eller genom betalning.

Teckning på teckningslista

Du tecknar teckningsoptioner genom att skriva din namnteckning bredvid antalet teckningsoptioner du tecknar, på en teckningslista.

Teckningslistan ska innehålla emissionsbeslutet. Följande handlingar ska finnas som bilagor till teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknaren på en plats som anges i teckningslistan:

  • Handlingar som legat till grund för beslutet på bolagsstämman, exempelvis styrelsens redogörelse och revisorsyttrande över kvittning av fordran eller apportegendom.
  • En kopia av bolagsordningen.

Teckning direkt i protokollet

Om alla som är berättigade att teckna teckningsoptioner är närvarande vid den bolagsstämma där emissionsbeslutet fattas, får teckningen av teckningsoptioner göras direkt i stämmoprotokollet. Du tecknar teckningsoptionerna genom att skriva din namnteckning bredvid antalet teckningsoptioner du tecknar.

Teckning genom betalning

I emissionsbeslutet får det bestämmas att teckning av teckningsoptioner avseende hela eller del av emissionen ska ske genom betalning. I så fall ska beslutet, de handlingar som legat till grund för beslutet och bolagsordningen hållas tillgängliga för tecknarna hos bolaget.

Teckningen av teckningsoptioner sker i detta fall genom betalningen i stället för genom namnunderskrift på en teckningslista.

Styrelsen beslutar om tilldelning av teckningsoptioner

När teckningen av teckningsoptioner har skett ska styrelsen besluta hur många teckningsoptioner varje tecknare ska tilldelas. Om styrelsen anser att någon teckning är ogiltig, ska tecknaren genast få information om det.