Bolagsstämma

Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Men det finns andra sorters stämmor också, som företag kan vilja ha i vissa situationer: fortsatt bolagsstämma och extra bolagsstämma. På den här sidan kan du läsa om de olika sorternas bolagsstämmor.

Vi har samlat instruktioner som gäller alla sorters bolagsstämmor. Läs om:

Årsstämma

Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma, som också kallas ordinarie bolagsstämma.

Där beslutar aktieägarna bland annat om

I bolagsordningen kan det finnas fler frågor som aktieägarna ska ta ställning till på årsstämman. I den kan det också finnas bestämmelser om att företaget ska ha fler än en årsstämma per år, men det är ovanligt.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kan kalla till extra bolagsstämmor om det är något de vill att aktieägarna ska besluta om innan det är dags för årsstämman.

Det är oftast beslut om:

Fortsatt bolagsstämma

Aktieägarna kan på en årsstämma besluta att fortsätta stämman en annan dag. Det kan de till exempel vilja för att de behöver mer tid på sig att fundera på ett visst beslut. Den nya stämman heter fortsatt bolagsstämma.

Anmäl till Bolagsverket

Du måste anmäla till Bolagsverket att företaget ska ha en fortsatt bolagsstämma inom fyra veckor efter att årsstämman tog beslutet – om stämman ska hållas för att årsstämman inte kan ta beslut om något av följande:

  • att fastställa resultat- och balansräkningen, inklusive en eventuell koncerns resultat- och balansräkning
  • hur företaget ska disponera vinsten eller förlusten.

Om den fortsatta bolagsstämman handlar om ansvarsfrihet måste du inte anmäla att företaget ska hålla stämman till oss.

Anmälan för aktiebolag som inte har revisor

Anmälan ska ha kommit in till oss inom sju månader efter räkenskapsårets slut. Detta för vi ska veta att företaget kommer att få lämna in årsredovisningen senare än de vanliga sju månaderna efter räkenskapsårets slut.

Skicka in detta i anmälan:

  • blankett Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815
  • en kopia av årsstämmans protokoll med beslutet om att ha fortsatt bolagsstämma, där det framgår att årsredovisningen har lagts fram.

Anmälan för aktiebolag som har revisor

Anmälan ska ha kommit in till oss inom sju månader efter räkenskapsårets slut. Detta för vi ska veta att företaget kommer att få lämna in årsredovisningen senare än de vanliga sju månaderna efter räkenskapsårets slut.

Skicka in detta i anmälan:

  • blankett Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815
  • en skriftlig försäkran från företagets revisor om att revisionsberättelsen har lämnats till styrelsen.

Hur påverkar den fortsatta bolagsstämman när årsredovisningen ska lämnas in?

Årsredovisningen måste fortfarande vara klar minst två veckor före årsstämman. Det går alltså inte att besluta om fortsatt bolagsstämma för att få längre tid på sig att göra klart årsredovisningen.

Däremot har företaget ytterligare två månader på sig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Detta gäller bara om en komplett anmälan om fortsatt bolagsstämma har kommit in till oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

När ska den fortsatta bolagsstämman vara?

Det finns inga särskilda regler om när den fortsatta bolagsstämman ska hållas, förutom om den ska handla om ansvarsfrihet för styrelsen eller verkställande direktören.

Om den fortsatta stämman handlar om ansvarsfrihet

Den fortsatta bolagsstämman ska hållas tidigast fyra veckor, och senast åtta veckor efter årsstämman, om beslutet som skjuts upp handlar om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Om årsstämman inte ger ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören kan företaget ha en extra bolagsstämma.