Aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Varför gäller särskilda regler?

Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget.

I ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning får inte beslutas att bolaget inte längre ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Vilka särskilda regler gäller?

Regler för företagsformen finns i 32 kap. aktiebolagslagen.

  • Det ska framgå av bolagsordningen att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
  • Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska ha minst en revisor.
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får vara överlåtande företag i en fusion eller vid en delning bara om det övertagande företaget är av samma slag.
  • Företagsnamnet ska följas av beteckningen ”(svb)” om det inte av namnet framgår att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Värdeöverföring

För aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning gäller två slag av värdeöverföringsbegränsningar:

  • de allmänna begränsningarna i 17 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagslagen
  • de särskilda begräsningarna som anges i 32 kap. 5 § aktiebolagslagen.

De i lagen särskilt angivna värdeöverföringsbegränsningarna gäller oavsett om bolagsordningen innehåller en sådan föreskrift eller inte.

Likvidation

Vid skifte i samband med likvidation av ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning ska aktieägarna tilldelas högst ett belopp som motsvarar

  • det kapital som har tillskjutits till bolaget som betalning för aktier
  • del av återstående tillgångar med den begränsning som framgår av 32 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Vad som därefter återstår ska tillfalla det eller de andra aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som anges i bolagsordningen. Saknar bolagsordningen uppgift om ett sådant aktiebolag eller finns inte det eller de aktiebolag som anges i bolagsordningen, ska tillgångarna tillfalla allmänna arvsfonden.