Aktiebok och aktiebrev

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok. Är du aktieägare kan du begära att aktiebolaget ger ut aktiebrev för de aktier som du äger. Men för avstämningsbolag finns det vissa andra regler. Bolagsverket registrerar inte vilka som är aktieägare i ett aktiebolag.

Aktiebok

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden.

I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Bolagsverket registrerar inte aktieägare i ett aktiebolag. Men när det gäller flesta typerna av juridiska personer (inklusive de flesta aktiebolag) registrerar vi den eller de som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen, den som är verklig huvudman.

Avstämningsbolag

Aktieboken ska föras genom automatisk behandling och det får inte får finnas aktiebrev i pappersform.

En viktig skillnad är att det för avstämningsbolag finns begränsningar i frågan om vilka uppgifter ur aktieboken som är offentliga.

Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger en, eller vissa, av aktiebolagets aktier. Är du aktieägare kan du begära att aktiebolaget ger ut aktiebrev för de aktier som du äger. Ofta representerar ett aktiebrev flera aktier. Aktiebrev ska vara ställda till en viss person.

När du överlåter en aktie måste du överlämna aktiebrevet till köparen. Då skriver du ”Överlåtes på N.N.” på aktiebrevet och skriver under med din namnteckning.

Mallar

Vi har gjort mallar för bland annat aktiebok och aktiebrev. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt aktiebolag.

Aktiebrev som kommit bort

Om du förlorar ditt aktiebrev kan du ansöka hos oss om att döda det. Beslutar vi om att döda aktiebrevet kan du som aktieägare begära att få ett nytt aktiebrev av aktiebolaget.

Så här går det till

  1. Skicka in en ansökan. Den ska vara undertecknad av sökanden, det vill säga den som förlorat brevet, eller av någon med fullmakt. Om sökanden är ett företag ska en behörig företrädare skriva under ansökan.
  2. Betala avgiften.
  3. När vi har alla uppgifter som behövs meddelar vi aktiebolaget som utfärdat aktiebrevet att du har ansökt om att få döda det.
  4. Vi kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar i minst ett år. I föreläggandet uppmanar vi den som vet något om aktiebrevet att anmäla det till oss.
  5. Vi tar ett beslut som skickas till dig.
  6. Beslutar vi att aktiebrevet ska dödas kan du vända dig till aktiebolaget och be dem utfärda ett nytt aktiebrev.