Betala aktier

När ett aktiebolag ska starta kan den eller de som tecknar sig för aktier betala aktierna med pengar (kontanter) eller egendom (apportegendom). Det går också att kombinera pengar och egendom. Kvittning är inte tillåten.

Betalningen ska bestämmas i stiftelseurkunden

Det vanligaste är att alla aktietecknare betalar samma belopp per aktie (minst kvotvärdet). Men det är inte förbjudet att sätta olika priser för olika aktietecknare.

Betala med pengar

Om du som aktietecknare ska betala med pengar ska du betala in hela det tecknade beloppet. Alltså ska du också betala in eventuellt belopp utöver aktiekapitalet så kallad överkurs.

Bankkonto för pengarna

Sätt in pengarna på ett konto som är speciellt öppnat för ändamålet. Kontot kan vara i:

 • en bank
 • ett kreditmarknadsföretag
 • ett motsvarande utländskt kreditinstitut inom EES.

Bankintyg

Banken (eller motsvarande) ska lämna ett intyg till den som sköter om bolagsbildningen. Intyget kallas för bankintyg och är alltså inte bara ett vanligt insättningskvitto.

Betala med egendom (apportegendom)

Om du som aktietecknare ska betala med egendom innebär det att du ska föra över egendomen till aktiebolaget, exempelvis en bil eller en fastighet, som betalning för aktierna. Det måste stå i stiftelseurkunden att betalningen från en dig ska ske på detta sätt.

Det måste framgå att all sådan egendom, motsvarande hela den tecknade andelen av aktiekapitalet, har förts över för att aktiebolaget ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Yttrande från revisor

En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriva ett yttrande om betalningen. Av yttrandet ska framgå:

 • typ av egendom, exempelvis en lastbil
 • att all egendom förts över till aktiebolaget
 • att egendomen är eller kan bli till nytta för aktiebolaget
 • att egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för aktiebolaget
 • vilken metod som använts för att värdera egendomen
 • om det var några svårigheter med att värdera egendomen.

Revisorsyttrandet måste skickas in till oss för att aktiebolaget ska kunna registreras.

Om apportegendomen är en hel rörelse

Om den apportegendom som ska användas som betalning är en hel rörelse (som kanske har bedrivits i annan företagsform, exempelvis som enskild näringsidkare) gäller ytterligare regler. Då ska resultaträkningar och balansräkningar för rörelsens senaste två räkenskapsår och uppgifter om resultatet för tiden därefter också skickas in till oss.

Det sammanlagda värdet av rörelsen (tillgångar minus skulder) ska uppgå till hela den tecknade andelen av aktiekapitalet som är bestämd i stiftelseurkunden.

Vilken typ av egendom kan användas?

Egendomen måste vara något som är eller skulle kunna bli till nytta för företaget och den måste vara värderad till sitt verkliga värde. Det beror på vilken typ av verksamhet aktiebolaget ska bedriva vilken egendom som kan användas för att betala för aktierna.

Oavsett företagets verksamhetsområde kan vi inte godta vilken typ av egendom som helst, särskilt inte om den är alltför abstrakt till sin karaktär.

Exempel på sådant vi inte kan godta:

 • goodwill
 • nedlagda arbetstimmar
 • ett löfte att utföra arbete.

Vi kan inte godta en alltför abstrakt typ av egendom. Revisorn ska ju också kunna intyga att apportegendomen har ett verkligt värde. Ett verkligt värde är svårt att uppskatta om det inte handlar om någon typ av egendom som skulle kunna säljas utan svårigheter. Och om det inte går, så blir det också svårt att se hur aktiekapitalet ska kunna fylla sin funktion som skydd för att aktiebolagets fordringsägare ska kunna få betalt.

Betalning både med kontanter och apportegendom

Det sammanlagda beloppet av bankintyget (bankintygen) och revisorsintyget (revisorsintygen) ska uppgå till hela det belopp som ska betalas för aktierna enligt stiftelseurkunden, och naturligtvis också utgöra minst det aktiekapital som aktiebolaget ska ha.

Kvittning är inte tillåtet

En aktietecknare kan inte betala aktierna genom att kvitta mot en fordran som aktiebolaget har.