Olika aktieslag

Ett aktiebolag kan ha aktier av olika slag. Här kan du läsa om det och hur bestämmelserna i bolagsordningen ska formuleras.

Om ditt aktiebolag har olika aktieslag går det inte att göra anmälan elektroniskt. Då måste du skicka in en blankett till oss för att registrera ditt aktiebolag.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka in tillsammans med anmälan.

Skillnader mellan aktieslagen

Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie lika stor andel i aktiekapitalet. Aktiens andel av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde. Det är inte säkert att alla aktier i ett aktiebolag medför samma rätt i bolaget. Bolaget kan nämligen ge ut aktier av olika slag (olika serier). Skillnaderna mellan aktieslagen måste skrivas i bolagsordningen, som ska vara registrerad hos Bolagsverket för att gälla.

Olikheter mellan aktier:

  • A-aktier och B-aktier: Aktierna har olika röstvärde (antal röster) på bolagsstämman.
  • Stamaktier och preferensaktier: Aktierna har olika andel i aktiebolagets tillgångar och vinst.
  • Andra aktieslag: Aktierna har andra olikheter som exempelvis rätt att utse ett visst antal styrelseledamöter.

A-aktier och B-aktier

Du kan besluta att ta in olika aktieserier i bolagsordningen där olikheten består i att aktierna har olika antal röster på bolagsstämman. De kallas oftast A-aktier och B-aktier. Du kan också ha fler än två serier som skiljer sig åt vad gäller röstvärdet. Röstvärdet för varje aktie i det ena aktieslaget kan vara ett annat än det för varje aktie av det andra slaget.

Det är viktigt att känna till att aktiebolagslagen inte tillåter att röstvärdet för en aktie är högre än tio gånger röstvärdet för en annan aktie. Det är oftast så att A-aktierna har ett högre röstvärde än B-aktierna, men det motsatta kan också förekomma.

Vad innebär skilda röstvärden?

Motivet för att ha aktier med olika röstvärde är ofta att man vid en kapitalökning vill att en viss ägare eller ägargrupp ska ha kvar det avgörande inflytandet över företaget.

Om du vid kapitalökningen vill ge ut aktier även till andra kan företaget ge ut aktier med lägre röstvärde. På så sätt kan aktierna genom nyemission spridas till nya ägare medan de gamla ägarna genom sina röststarka aktier behåller en majoritet av en viss storlek eller ett dominerande inflytande på bolagsstämman.

Stamaktier och preferensaktier

Du kan ta in en bestämmelse i bolagsordningen om att det ska finnas aktier med olika rätt till andel i aktiebolagets tillgångar och vinst. Dessa aktier kallas ofta stamaktier och preferensaktier.

En vanlig skillnad mellan stamaktier och preferensaktier är att preferensaktier ofta har företräde till utdelning framför stamaktierna. Förutom rätten till utdelning har preferensaktierna ofta företräde framför stamaktierna att vid aktiebolagets upplösning få ut ett fastställt belopp men ingenting därutöver. Preferensaktierna kan också samtidigt ges ett lägre röstvärde än stamaktierna.

Andra aktieslag

Beteckningarna på de olika aktieslagen är godtyckliga. Ibland finns exempelvis C-aktier. Skillnaden mellan de olika serierna kan också vara av annat slag så att exempelvis C-aktierna och D-aktierna var för sig medför rätt att utse ett bestämt antal styrelseledamöter.

Skillnaderna mellan aktieslagen kan också kombineras, exempelvis på det sättet att aktier som har företrädesrätt till vinstutdelning har ett lägre röstvärde än övriga aktier.

Omvandling av aktier

Om företaget har flera olika aktieslag kan du i bolagsordningen skriva att ett visst aktieslag ska kunna omvandlas till ett annat aktieslag. Förbehållet kan också gälla att vissa aktier ska omvandlas om en viss händelse sker eller vid särskilda villkor.

Om en aktie omvandlas ska det genast anmälas till Bolagsverket för registrering. I anmälan ska det stå vilka aktieslag som berörs av omvandlingen och hur många aktier av varje slag som omvandlas. Omvandlingen är verkställd när vi registrerat den och när den har antecknats i aktieboken eller i avstämningsregistret om det är ett avstämningsbolag. 

Företrädesrätt vid kapitalökning

Bolagsordningen ska innehålla en uppgift om hur företrädesrätten ska vara ordnad mellan aktieägarna när det gäller att få teckna nya aktier i de här fallen:

  • om aktierna i aktiebolaget ska ha olika röstvärde
  • om de inte ska medföra lika rätt till andel i aktiebolagets tillgångar eller vinst.

Det gäller vid nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker genom kontant betalning eller kvittning.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för exempelvis bolagsordning, för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.