Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister.

Vilka väljer att bli avstämningsbolag?

Det är mest publika aktiebolag, exempelvis börsbolag och andra företag som redan har eller planerar att ha ganska många aktieägare, som väljer att bli avstämningsbolag.

Aktierna ska registreras hos en värdepapperscentral

Ett avstämningsbolag ska registrera sina aktier i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Aktiebolaget kan välja vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För närvarande finns det bara en värdepapperscentral i Sverige, Euroclear Sweden AB.

Värdepapperscentralen kan ansvara för aktieboken

Aktiebolaget kan också välja att överlåta ansvaret för aktieboken till en värdepapperscentral. Det kan vara en värdepapperscentral inom eller utanför EES.

Så blir aktiebolaget ett avstämningsbolag

  1. Ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen.
  2. Anmäl ändringen i bolagsordningen till Bolagsverket.
  3. Teckna avtal med en värdepapperscentral.
  4. Anmäl värdepapperscentralen till Bolagsverket.

1. Ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen

Bolagsstämman ska anta den nya bolagsordningen som måste innehålla en särskild bestämmelse, ett så kallat avstämningsförbehåll. Här är ett exempel:

Exempel – avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

2. Anmäl ändringen i bolagsordningen till Bolagsverket

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan.

Styrelsen ska anmäla ändringen till Bolagsverket. I anmälan ska det stå från vilken dag avstämningsförbehållet gäller. Aktiebolaget måste ha kommit överens med värdepapperscentralen om datumet innan anmälan skickas in. Datumet får inte infalla innan Bolagsverket registrerat ärendet.

3. Teckna avtal med en värdepapperscentral

Styrelsen ansvarar för att teckna ett skriftligt avtal med den värdepapperscentral som ska registrera företagets aktier. Samma sak gäller om företaget valt en värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

4. Anmäl värdepapperscentralen till Bolagsverket

När företaget ingått avtal med värdepapperscentralen ska du anmäla till Bolagsverket vilken värdepapperscentral som ska registrera aktierna och, om det är aktuellt, vilken värdepapperscentral som ska ansvara för aktieboken.

Särskilda regler för företag som redan är avstämningsbolag

Om företaget var ett avstämningsbolag den 1 mars 2016, skulle företaget ha skrivit ett avtal med en värdepapperscentral om att den ska ansvara för aktieboken. Om det inte var gjort det senast den 1 mars 2017 övergick ansvaret för aktieboken på företagets styrelse.

Så upphör bolaget att vara avstämningsbolag

Ett beslut om att företaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag fattas av bolagsstämman. Stämman ska besluta att ändra bolagsordningen på så sätt att avstämningsförbehållet tas bort. Beslutet blir endast giltigt om de som har panträtt i företagets aktier har samtyckt skriftligt till beslutet.

Anmäl ändringen i bolagsordningen till Bolagsverket.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.