Bankintyg vid start av aktiebolag

När du ska starta ett aktiebolag och aktierna ska betalas med pengar behöver vi ett bankintyg från din bank. Betalningen för aktierna blir företagets aktiekapital och intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt på ett särskilt konto som den som startar företaget har öppnat.

Vem utfärdar bankintyget?

Bankintyget kan utfärdas av 

 • en bank
 • ett kreditmarknadsföretag
 • ett kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Skicka in elektroniskt bankintyg

När du använder vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats.eller Företagsärenden för ombud för att anmäla ditt nya aktiebolag, ska din kontaktperson på banken utfärda ett elektroniskt bankintyg.

Så här går det till:

 1. Meddela din kontaktperson på banken att du kommer att behöva ett elektroniskt bankintyg och be om hens e-postadress.
 2. Starta ett företagskonto hos din bank där aktiekapitalet ska finnas.
 3. Gör anmälan i någon av våra e-tjänster och fyll i alla uppgifter om aktiebolaget.
 4. Fyll i e-postadressen till din kontaktperson på banken. Då får hen automatiskt ett mejl med din begäran att banken ska utfärda ett bankintyg.
 5. När banken är klar med intyget kan du fortsätta med din anmälan och skicka in den tillsammans med bankintyget till Bolagsverket.

Innehåll i bankintyget

Bankintyget ska vara i original och visa

 • bankinstitutets namn och telefonnummer
 • det förslag till företagsnamn som står i anmälan med tillägget "under bildande"
 • insatt belopp, inklusive eventuell överkurs
 • kontonumret där betalningen för aktierna sattes in
 • att betalningen är för aktier i det aktiebolag som bildas
 • datum när det utfärdades
 • om uttag har skett från kontot och i så fall när uttaget gjordes.

Intyget bör även innehålla dessa uppgifter om den som utfärdar bankintyget:

 • organisationsnummer
 • e-postadress
 • stämpel.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Eventuell överkurs ska omfattas av bankintyget

Hur mycket du ska betala för aktierna ska stå i stiftelseurkunden, det dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Om det är bestämt i stiftelseurkunden att ett högre belopp ska betalas för aktierna än vad som ska motsvara aktiekapitalet, kallas den överskjutande delen överkurs. Om det finns en överkurs ska bankintyget omfatta även överkursen.

Om inte allt betalas med pengar

Bankintyget gäller bara de delar som betalas med pengar. Om du eventuellt betalar någon del av aktiekapitalet med så kallad apportegendom ska denna del inte tas upp i bankintyget.

Skicka in bankintyg på papper

Om du använder en blankett för att anmäla ditt nya aktiebolag ska du skicka in bankintyget på papper med post. Intyget ska vara i original. Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två bankanställda och innehålla deras namnförtydliganden.

Skicka bankintyget med post till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Det är viktigt att det tydligt framgår vilken nybildat aktiebolag bankintyget hör till. Om inte anmälan skickas in tillsammans med bankintyget så är det extra viktigt att det första namnförslaget som står i anmälan också finns med i bankintyget.