Firmateckning i aktiebolag

Om det inte finns begränsningar i bolagsordningen kan styrelsen utse särskilda firmatecknare. Det är enskilda personer som, utöver styrelsen, företräder aktiebolaget och skriver under exempelvis avtal. Anmäl både de som ska vara särskilda firmatecknare och firmateckningen till Bolagsverket.

Vad betyder firmateckning?

Här går vi igenom de vanliga uttrycken.

Firmateckning

Ordet firmateckning kan användas i två typer av sammanhang:

 • Firmateckning kan syfta på en bindande underskrift, till exempel på ett avtal.
 • Firmateckning kan syfta på vad styrelsen i ett företag har beslutat i frågan om hur firman ska tecknas – alltså av vilka, av hur många och i vilka kombinationer som firmatecknarna ska få skriva under för företaget. Det kan finnas begränsningar i bolagsordningen i frågan om vad styrelsen får besluta. Det finns begränsningar i frågan vilken typ av inskränkningar som får tas in i aktiebolagsregistret.

Firmatecknare

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans.

Att teckna firman

Att teckna firman är att bindande skriva under för ett företag.

Anmäl firmateckningen till oss

Gör anmälan till Bolagsverket vid nyregistrering och när det har skett en ändring av

 • enbart firmateckningen
 • styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör eller särskild firmatecknare.

Hur kan firmateckningen se ut?

Det är styrelsen som bestämmer hur firmateckningen ska se ut i företaget.

En vanlig firmateckning är att två styrelseledamöter tillsammans kan skriva under för företaget.

Du ska bara anmäla vem eller vilka som ska teckna firman, och inte andra inskränkningar i firmateckningen, så som att någon bara får teckna firman för ett begränsat belopp.

Skriv alltid ”Firman tecknas av styrelsen”

I firmateckningen som är registrerad hos oss ska alltid stå "firman tecknas av styrelsen" eller ”styrelsen tecknar firman”. Detta eftersom hela styrelsen (alla styrelseledamöter tillsammans) alltid, enligt lag, har rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare.

Om företaget bara består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant (vilket är minimumkrav i ett aktiebolag) har den enda styrelseledamoten alltså alltid rätt att själv skriva under för företaget.

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan besluta att andra än hela styrelsen tillsammans också kan teckna firman om det inte finns begränsningar i bolagsordningen. De blir då särskilda firmatecknare.

Bara fysiska personer kan vara särskilda firmatecknare. Ett aktiebolag är en juridisk person som inte själv kan skriva under avtal – det behövs fysiska personer som kan göra det åt företaget. Det är samma allmänna krav på firmatecknare som på styrelseledamöter. Om inte minst en av de som har utsetts till särskild firmatecknare är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES behövs dispens.

En eller flera personer kan få rätt att teckna firman antingen:

 • ensamma (var för sig)
 • tillsammans med en eller flera andra personer.

De särskilda firmatecknarna kan vara personer i eller utanför styrelsen.

Om en särskild firmatecknare inte samtidigt är i styrelsen kallas den för extern särskild firmatecknare.

Om det finns en verkställande direktör får denna skriva under i vissa frågor

Om aktiebolaget har en verkställande direktör har den personen, enligt lag, rätt att skriva under när det handlar om den löpande förvaltningen. Vad som hör till den löpande förvaltningen är olika från fall till fall och beror bland annat av företagets storlek.

Denna rätt finns även om styrelsen har beslutat att verkställande direktören också ska vara särskild firmatecknare.

Vem ska skriva under handlingar som skickas till oss?

Några vanliga handlingar som ska skickas till oss:

 • Anmälningar ska i regel skrivas under av en styrelseledamot eller av verkställande direktören.
 • Fullmakter ska skrivas under av hela styrelsen eller av någon eller några som tillsammans får teckna firman.
 • Årsredovisningen ska skrivas under av alla styrelseledamöter och av verkställande direktören  (om det finns en sådan). Läs mer om att skriva under årsredovisningen.

En suppleant kan ersätta en ordinarie

 • En styrelsesuppleant kan ersätta en styrelseledamot.
 • En vice verkställande direktör kan ersätta en verkställande direktör.

Suppleanten kan ersätta en ordinarie när denna har:

 • avgått
 • entledigats
 • avlidit
 • förlorat sin behörighet
 • är frånvarande på grund av allvarlig sjukdom.

Företaget kan ha en arbetsordning eller ett styrelsebeslut som reglerar vem som ska skriva under istället för en ordinarie och i vilka fall detta ska ske.