Privat eller publikt aktiebolag?

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Ett publikt aktiebolag är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Alla övriga kallas privata aktiebolag. Här går vi igenom några av de största skillnaderna mellan privata och publika aktiebolag.

Du väljer om företaget ska vara privat eller publikt

När du startar ett aktiebolag väljer stiftarna om det ska vara privat eller publikt. Bolagsstämman kan besluta om att ändra till privat eller publikt när företaget är igång.

Aktiekapital

 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor.
 • Publika aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Kallelse till bolagsstämma

Reglerna om när styrelsen ska kalla till bolagsstämmor, vad kallelsen ska innehålla och hur kallelsen ska spridas skiljer sig åt mellan privata och publika aktiebolag. Du hittar all information på sidan om kallelser till bolagsstämmor.

Företagsnamn

 • Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i namnet.
 • Publika aktiebolags företagsnamn ska följas av ”(publ)” i bolagsordningen, om det inte redan framgår av företagsnamnet att aktiebolaget är publikt. Det är valfritt om företaget också registrerar ”(publ)” i själva företagsnamnet.

Styrelse och verkställande direktör

Privata aktiebolag

Privata aktiebolag

 • ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska det finnas minst en suppleant.
 • ska ha en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot
 • behöver inte ha en verkställande direktör, men kan ha det om de vill.

Publika aktiebolag

I publika aktiebolag gäller speciella regler för styrelse, verkställande direktör och revisor.

 • Styrelsen ska bestå av minst tre styrelseledamöter.
 • Mer än hälften av styrelseledamöterna ska utses på bolagsstämman. När man bedömer vad som är mer än hälften av styrelseledamöterna ska samtliga styrelseledamöter räknas med, alltså även arbetstagarrepresentanterna.
 • Det ska alltid finnas en verkställande direktör. Hen får inte vara styrelsens ordförande.
 • En eller flera vice verkställande direktörer, som inte är styrelsens ordförande, får utses.
 • Det ska alltid finnas en revisor.

Sprida aktier genom annonsering

Privata aktiebolag

Privata aktiebolag får inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom annonsering. Detta gäller även aktieägare i privata aktiebolag. Det är inte heller tillåtet att på annat sätt erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller värdepapper.

Publika aktiebolag

Publika aktiebolag är företag som får erbjuda sina aktier till handel på den öppna marknaden. Det innebär att företaget kan annonsera om eller på annat sätt uppmärksamma omvärlden om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget. Bara publika aktiebolag får handla med sina aktier på en svensk eller utländsk börs eller någon annan organiserad marknadsplats.