Tips från handläggaren om ärenden för aktiebolag

Här har våra erfarna handläggare samlat sina bästa tips på vad som är bra att kolla extra innan du skickar in din anmälan.

Skriv telefonnummer

Skriv gärna ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Det underlättar om vi behöver fråga dig om något.

Skicka in i god tid

Skicka in handlingarna i god tid. Det är viktigt framförallt när det gäller beslut om att:

 • ändra räkenskapsår
 • avanmäla revisor och ta in en bestämmelse i bolagsordningen om att aktiebolaget inte ska ha revisor
 • avanmäla revisor inför nytt räkenskapsår (i extra god tid)
 • ändra redovisningsvaluta.

Om du hänvisar till bilagor i ärendet – kontrollera att de finns med.

Om en extra bolagsstämma bestämmer att revisorns uppdrag ska upphöra i förtid måste du skicka in aktiebolagets skäl till detta.

Anmälan måste innehålla alla uppgifter

 • Har du fyllt i firmateckningen? Den måste alltid fyllas i vid ändring av styrelsen eller firmatecknare.
 • Har du avanmält de aktuella personerna från alla uppdrag som de avgår från? Exempel: Nils är styrelseledamot och vd. Han avgår från båda uppdragen och måste då också avanmälas från båda uppdragen.
 • Kontrollera att rätt person skrivit under anmälan.
 • Har du anmält alla uppgifter som aktiebolaget har beslutat att ändra?

Vanliga missar i ett bolagsstämmoprotokoll

 • Kontrollera att röstlängden inte innehåller fler aktier än vad aktiebolaget har registrerat.
 • Ett bolagsstämmoprotokoll ska skrivas under av bolagsstämmans ordförande och protokollföraren (om det finns en sådan – annars kan ordföranden själv skriva protokollet) samt av den eller de justerare som stämman har utsett. När stämmans ordförande och protokollföraren företräder samtliga aktier som finns i aktiebolaget, behövs inte justerare.
 • Finns det beslut i protokollet på alla de saker som du anmält?
 • Har aktiebolaget beslutat att ändra sin bolagsordning? Kontrollera hur beslutet ser ut i protokollet. Ett tips är formulera detta så att bolagsstämman beslutade att ”anta den bolagsordning som är bilaga till protokollet” och bifoga bilagan, då protokollet oftast inte behöver innehålla uppgifter om de specifika ändringarna. I följande fall är det ändå bra att skriva ut de särskilda besluten när bolagsstämman beslutar att aktiebolaget ska:
  • byta från att vara ett privat aktiebolag till ett publikt, eller tvärtom
  • bli eller upphöra att vara ett avstämningsbolag
  • ändra antalet aktier genom uppdelning eller sammanläggning
  • byta redovisningsvaluta
  • bli ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Om sedan flera ändringar också görs får protokollet avslutas med ”och i övrigt anta den bolagsordning som finns som bilaga till protokollet”.

Att tänka på när du anmäler ett beslut om ändrad bolagsordning

Om aktiebolaget har beslutat att ändra vissa särskilt nämnda bestämmelser i bolagsordningen, kontrollera att den bolagsordning som skickas in med anmälan inte innehåller flera ändringar än aktiebolaget beslutat om.

Kontrollera att bolagsordningen inte längre innehåller begreppen nominellt belopp eller kvotvärde. Skriv istället ut antalet aktier.

När du tar in en bestämmelse i bolagsordningen om att inte ha revisor, måste detta vara registrerat innan räkenskapsåret går ut för att aktiebolaget ska slippa skicka in en revisionsberättelse med årsredovisningen. Läs mer om när ditt ärende senast ska ha kommit in.

Om räkenskapsåret är ändrat

När den nya bolagsordningen innehåller en ändring av räkenskapsår – kom ihåg att skriva i anmälan exakt hur ändringen är tänkt, det vill säga ange år och månad för det räkenskapsår som avses bli ändrat (det s.k. omläggningsåret). Läs mer i broschyren Omläggning av räkenskapsår (Skatteverket) Länk till annan webbplats..

Om aktiebolaget har ändrat räkenskapsår till ett brutet år kan du behöva tillstånd från Skatteverket. Skicka in tillståndet tillsammans med anmälan. Tillstånd behövs dock inte om det gäller anpassning till ett svenskt koncernbolag. Skriv en uppgift om detta i anmälan och vilket koncernbolag det gäller. Ange registrerat företagsnamn och organisationsnummer. Om det handlar om anpassning till ett moderföretag kan du skriva organisationsnumret vid moderföretagets företagsnamn i röstlängden.

Verksamheten ska vara tydligt formulerad

Aktiebolagets verksamhet ska vara tydligt formulerad. Läs mer om företagsnamn och verksamhet. Kom ihåg att skicka med den nya bolagsordningen.

Skicka in en årsredovisning varje år

Varje år ska alla aktiebolag göra en årsredovisning. Den ska också skickas till Bolagsverket. Läs mer om årsredovisningens delar.

När du startar ett företag

Stiftelseurkunden ska skrivas under av alla stiftare. Alla aktier ska vara tecknade av någon som också är stiftare.

Kom ihåg att skicka in bankintyget, eller revisorsintyget om det handlar om att aktiekapitalet ska tillföras med apportegendom eller genom kvittning.