Årsredovisningsguiden för bankaktiebolag

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.
Fråga
Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisningen, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om bankaktiebolaget är moderbolag i en koncern

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på bolagsstämma

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Likvidation

 

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
  • 25 kap. 11 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Sanktioner

Likvidation

Ett bankaktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och  revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse, till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.

Vite

Om ett bankaktiebolag inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse,kan styrelseledamöter och den verkställande  direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna.