Årsredovisningsguiden för försäkringsaktiebolag

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om försäkringsaktiebolaget är ett moderbolag


Handlingarna skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören.

När ska handlingarna kommit in?

Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på bolagsstämma

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Likvidation


Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning för försäkringsföretag

1. Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

2. Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

3. Sanktioner

Likvidation

Ett försäkringsaktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.

Vite

Om ett försäkringsaktiebolag inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöter och verkställande direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 Länk till annan webbplats.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.