Årsredovisningsguiden för tjänstepensionsaktiebolag

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om tjänstepensionsaktiebolaget är ett moderbolag

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören.

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på bolagsstämman.

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Likvidation


Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

1. Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

2. Hur skriver man ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

3. Sanktioner

Förseningsavgift

Ett tjänstepensionsaktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.

Vite

Om ett tjänstepensionsaktiebolag inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöter och verkställande direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna.