Årsredovisningens delar, filial

En årsredovisning för en filial ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys (gäller endast större filialer) och noter.

Skriv under årsredovisningen

Den verkställande direktören ska skriva under årsredovisningen. Vid underskriften ska namnförtydligande och datum finnas med.

Skicka in årsredovisningen som en bestyrkt kopia. Den behöver inte ha något fastställelseintyg.

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat.

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått.

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av företagets ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

Finansieringsanalysen (gäller endast större filialer)

Om filialen per definition är ett större företag, ska ni också upprätta en finansieringsanalys (kassaflödesanalys). En finansieringsanalys ska redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan företaget specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.