Årsredovisningsguiden för filial

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.
Fråga
Svar
Ska årsredovisning upprättas?I vissa fall
Vem ska underteckna årsredovisningen?Verkställande direktören
Ska årsredovisning skickas in?Ja
Ska revisionsberättelse skickas in?

I vissa fall

Krävs revisor?

Skickas till?Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall
Vad ska skickas in?
  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större filialer, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse (i förekommande fall)
  • Motsvararande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland
Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior
När ska handlingarna ha kommit in?Inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår gick ut
Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

 

Avregistrering

Bestämmelser

11–14 §§ och 30 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Årsredovisning

Läs om årsredovisning för filial.

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för filial.

Ska årsredovisning upprättas?

För en filials redovisningshandlingar gäller i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag.

Filialer till utländska företag som har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolag och som lyder under lagstiftningen i ett EES–land behöver inte skicka in filialens redovisningshandlingar till Bolagsverket. Dock ska de skicka in räkenskapshandlingarna för hela det utländska företaget när de gjorts offentliga i företagets hemland.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Läs om vad som räknas som större och mindre företag.

Sanktioner

Vite

Om en filial inte skickar in redovisningshandlingar kan den verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna

Avregistrering

Om filialen inte har skickat in redovisningshandlingar för något av de två senaste räkenskapsåren kan Bolagsverket avregistrera filialen.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.