Bilagor i anmälan av filial

När du ska starta en filial måste du anmäla det till Bolagsverket. Du måste också skicka med flera bilagor, bland annat ett registreringsbevis för det utländska företaget.

Anmälan till Bolagsverket ska göras av filialens verkställande direktör. Betala registreringsavgiften samtidigt som du skickar in anmälan per post.

Skicka med dessa bilagor

Bilagor om det utländska företaget

 • Ett registreringsbevis eller motsvarande som visar att det utländska företaget är korrekt bildat och registrerat, på originalspråk (original eller bestyrkt kopia) samt med översättning till svenska. Beviset får inte vara äldre än sex månader.
 • En kopia av det utländska företagets bolagsordning, stadgar eller motsvarande grundhandling, samt med översättning till svenska.
 • En kopia av det utländska företagets, samt eventuellt moderföretagets, årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren, samt med översättning till svenska.
 • Ett bevis om att det utländska företaget inte är försatt i konkurs, ett så kallat konkursfrihetsbevis, på originalspråk (original eller bestyrkt kopia) samt med översättning till svenska. Det ska vara utfärdat av det utländska företagets registreringsmyndighet.

Fullmakt för filialens vd

Skicka in en fullmakt, i original eller som bestyrkt kopia, för filialens verkställande direktör, och eventuell vice verkställande direktör.

Fullmakten ska innehålla information om att det utländska företaget ger den verkställande direktören fullmakt att

 • agera för det utländska företaget i alla frågor som gäller verksamheten i Sverige
 • ta emot stämning för det utländska företaget
 • själv eller genom annan tala och svara för det utländska företaget.

Skriv under fullmakten

Fullmakten ska skrivas under med

 • ort
 • datum
 • underskrift
 • namnförtydligande.

Den eller de som undertecknar fullmakten ska vara behöriga att företräda det utländska företaget och därmed ha rätt att utfärda en sådan fullmakt. Det måste styrkas i ärendet.

Om beviset inte visar vem som har rätt att företräda det utländska företaget ska du skicka in bestyrkta kopior av andra handlingar som kan visa det, exempelvis ett protokoll eller ett intyg från notarius publicus.

Mallar för fullmakter

Använd gärna våra mallar för fullmakter.

Mall på svenska:
Fullmakt för verkställande direktör och vice verkställande direktör (42 kB) Word, 42 kB.

Mall på engelska:
Fullmakt för verkställande direktör och vice verkställande direktör – på engelska (44 kB) Word, 44 kB.

Om vd, vice vd eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige

Skicka in kopia av pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige. Det gäller filialens:

 • verkställande direktör
 • vice verkställande direktör
 • firmatecknare om det utländska företaget är ett bankföretag om.

Om filialen anmäler ett otillåtet brutet räkenskapsår

Om filialen anmäler ett otillåtet brutet räkenskapsår som räkenskapsperiod, ska du bifoga ett tillstånd för detta från Skatteverket.