Söka medgivande

Har ditt namnförslag stött på hinder i form av ett liknande företagsnamn eller varumärke? Då kan du be den som innehar företagsnamnet eller varumärket att lämna sitt medgivande till att ditt företagsnamn registreras.

Kontakta Bolagsverket innan du söker medgivande

Innan du försöker få ett medgivande är det viktigt att du kontrollerar med din handläggare att du fått information om samtliga hinder som finns mot ditt företagsnamn. Eftersom det kan finnas fler än ett hinder mot att ditt namn kan godkännas bör du vara säker på att du inte lägger ner arbete på att få medgivanden innan du vet från hur många rättighetshavare medgivanden kommer att krävas.

Innehåll i medgivandet

Ett medgivande ska

  • vara daterat
  • vara underskrivet av rätt person eller företag
  • uttryckligen ange att det medger registrering av ditt företagsnamn
  • uttryckligen ange det sökta företagsnamnet
  • skickas in i original eller bestyrkt kopia till Bolagsverket.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in ett medgivande:

Medgivande till registrering av företagsnamn – från företag (41 kB) Word, 40 kB.

Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (41 kB) Word, 40 kB.

Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (engelska) (42 kB) Word, 42 kB.

Från rätt person eller företag

Ett medgivande måste lämnas av innehavaren av det företagsnamn eller varumärke som är bedömt som ett hinder. Innehavaren kan vara en person eller ett företag. Det är viktigt att medgivandet är underskrivet av den rätta personen eller det rätta företaget.

Om ett varumärke är hinder för registrering ska alltså medgivandet vara från just det företag som är registrerat som varumärkesinnehavare i varumärkesregistret – inte från något annat koncernbolag eller liknande.

Om varumärket överlåtits

Om den registrerade varumärkesinnehavaren överlåtit varumärket kan ett medgivande undertecknat av den nye innehavaren godtas om en bestyrkt kopia på överlåtelseavtalet bifogas. Om inte hela överlåtelseavtalet kan skickas in, kan även en bekräftelse på att överlåtelse skett till medgivandelämnaren godtas, om den skrivs under av den registrerade varumärkesinnehavaren.

Medgivandet ska skrivas under

Medgivandet ska vara underskrivet av någon som har rätt att göra det, till exempel av en person som har full firmateckningsrätt för det företag som har namnet eller varumärket registrerat. Det betyder att en verkställande direktör som inte har egen fullständig firmateckningsrätt inte kan skriva under ett medgivande. Detta eftersom det inte räknas som en löpande förvaltningsåtgärd att medge registrering av ett företagsnamn.

Beroende på vilken firmateckningsbestämmelse företaget har kan det behövas underskrifter från flera personer (vanligtvis två) för att det ska vara en riktig firmateckning i ett sådant här sammanhang.

Svenska företag

För svenska företag kontrollerar Bolagsverket i Näringslivsregistret Länk till annan webbplats.att medgivandet skrivits under av behörig firmatecknare.

Företag utomlands

Är medgivandet från ett utländskt företag kan det godtas om det

  • är underskrivet av en fysisk person
  • framgår att underskriften gjorts för bolagets räkning
  • finns ett namnförtydligande.

Om det finns anledning att kräva att firmateckningsrätten styrks för ett utländskt företag, kan Bolagsverket även begära in registreringsbevis eller fullmakt som visar att den som undertecknat medgivandet har rätt att göra det.