Under 18 år i handelsbolag

Personer under 18 år kan ingå i ett handelsbolag, trots att de inte är myndiga.

Personer under 16 år

Den som inte har fyllt 16 år får inte själv vara bolagsman i ett handelsbolag. En förmyndare kan vara bolagsman för sitt barns räkning om överförmyndaren i kommunen ger sitt tillstånd. Förmyndaren registreras som bolagsman.

I anmälan ska du lämna

  • förmyndarens fullständiga personuppgifter och namnteckning
  • förmyndarens tillstånd
  • överförmyndarens tillstånd.

Det räcker att förmyndaren som blir registrerad som bolagsman ger sitt tillstånd.

Personer som är 16–18 år

Den som har fyllt 16 men inte 18 får vara bolagsman i ett handelsbolag om förmyndarna och överförmyndaren ger sitt tillstånd. Personen registreras som bolagsman och firmatecknare.

I anmälan ska du lämna

  • förmyndarnas tillstånd
  • överförmyndarens tillstånd.

Om personen har två förmyndare måste båda ge sitt tillstånd. Har förmyndaren ensam vårdnad räcker det med att den ger sitt tillstånd.

Vem är förmyndare?

För barn som står under vårdnad av sina föräldrar är det föräldrarna som är förmyndare. Om barnet står under den ena förälderns vårdnad är den föräldern ensam förmyndare.

Om en person under 18 år inte har någon förmyndare utser tingsrätten en sådan.

Om förmyndaren ingår i samma företag

Om en person under 18 år ska ingå i samma handelsbolag som sin förmyndare ska en god man för den underårige utses av överförmyndaren. Den gode mannen ska bevaka den underåriges intressen i bolaget. Eftersom förmyndaren även är motpart i avtalet kan han eller hon inte företräda den underårige.

Den gode mannen ska i anmälan uppge att han eller hon godkänner bolagsavtalet. Beslutet om att utse den gode mannen ska ges in som en bilaga. Även i detta fall ska överförmyndarens tillstånd finnas med i anmälan. Uppgifter om förmyndarna kan skrivas direkt på blanketten eller i en bilaga.

Vad är en överförmyndare?

En överförmyndare eller överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren utser även gode män. Kontakta din kommun för mer information.