Likvidation av kommanditbolag

Att sätta ett kommanditbolag i likvidation är ett sätt att avveckla det. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva. Här kan du läsa om hur det går till.

Vad är en likvidation?

Likvidation är upplösning av ett företag. Om det behövs förvandlas tillgångarna till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan bolagsmännen.

En likvidation sker antingen efter uppsägning av bolagsavtalet eller på grund av andra omständigheter.

Vem kan besluta om likvidation?

Det är bolagsmännen som beslutar om kommanditbolaget ska gå i likvidation. Detta beslut kan fattas när som helst.

En utomstående eller fordringsägare kan inte begära att ett kommanditbolag ska gå i likvidation.

I en frivillig likvidation kan du inte anmäla likvidatorn för registrering hos Bolagsverket.

Bolagsmännen tecknar firman gemensamt

När kommanditbolaget trätt i likvidation tecknas firman gemensamt av bolagsmännen om inget annat avtalats. Det måste därför stå i anmälan hur firman tecknas.

Anmäl att likvidationen avslutats

En frivillig likvidation avslutas genom att tillgångarna delas upp genom ett så kallat skriftligt skifte, som samtliga bolagsmän skriver under. Denna handling ska inte skickas in till Bolagsverket. Däremot ska du skicka in en anmälan om att likvidationen avslutats.

Oenighet i företaget?

Om verksamheten inte kan fortsätta på grund av tvister eller oenighet mellan bolagsmännen, kan en eller flera av bolagsmännen säga upp bolagsavtalet och begära att tingsrätten utser en likvidator.

Om domstol utser likvidator

En domstol kan utse en eller flera likvidatorer att sköta avvecklingen. Likvidatorn eller domstolen underrättar Bolagsverket om beslutet.

Bolagsverket registrerar likvidatorn som blir ensam firmatecknare. Bolagsmännen står kvar i registret. Det är viktigt att likvidatorn anmäler en postadress dit posten ska gå under likvidationen.

Kommanditbolaget är upplöst när likvidatorn har delgivit alla bolagsmän. Då ska likvidatorn skicka en anmälan om att likvidationen är avslutad till Bolagsverket.

Återuppta verksamheten

Om bolagsmännen är ense om att återta likvidationen, ska rätten återkalla uppdraget från likvidatorn. Tingsrätten kan när som helst skilja en likvidator från uppdraget. Ett beslut om att återta likvidationen ska gälla omedelbart även om det överklagas.