Ändra bolagsmän i kommanditbolag

Ska du ändra bolagsmän eller vill du anmäla din egen avgång? Det gör du i vår e-tjänst på verksamt.se. Enkelt och snabbt!

Vid ändring av bolagsmän – tänk på att alla nya och kvarvarande bolagsmän måste skriva under anmälan med sin e-legitimation. Läs om en bolagsmans ansvar.

Egen avgång

En anmälan om egen avgång som bolagsman förutsätter att bolagsavtalet sagts upp och att utträdet accepterats och godkänts av övriga bolagsmän. Vi gör ingen kontroll av detta innan bolagsmannen avregistreras.

En anmälan till Bolagsverket om egen avgång som bolagsman kan aldrig ersätta de övriga bolagsmännens samtycke till avgången. En bolagsman har därför ingen ensidig eller ovillkorlig rätt att när som helst och utan att ange skäl avgå ur ett kommanditbolag. Detta beror på att bolagsmannen ingått ett avtal (kommanditbolagsavtal) med de övriga bolagsmännen.

Avtal ska hållas. Vill någon bolagsman avgå måste avtalet ändras, vilket kräver de andra bolagsmännens samtycke. Som huvudregel gäller att endast om de övriga bolagsmännen samtyckt till utträdet har bolagsmannen avgått ur företaget. I annat fall kan en tvist eller likvidationsgrund föreligga.

En bolagsman som oriktigt anmält sin avgång kommer inte undan sitt ansvar för företaget. Personen kan vid en prövning av domstol fortfarande anses vara bolagsman i företaget.

Bara en bolagsman kvar?

Avregistrera kommanditbolaget

Ett kommanditbolag kräver minst två bolagsmän, minst en komplementär och minst en kommanditdelägare. Om du är ensam kvar i kommanditbolaget, men inte vill lägga till någon bolagsman kan du avregistrera företaget genom att anmäla att verksamheten upphört. Det gör du gratis i vår e-tjänst på verksamt.se.

Likvidera kommanditbolaget

Om antalet bolagsmän är mindre än två i sex månader anses företaget ha gått i likvidation. Om företaget gått i likvidation ska det anmälas till Bolagsverket för registrering.

Bolagsverket kan numera efter visst förfarande även på eget initiativ avregistrera ett kommanditbolag som har mindre än två bolagsmän, om förhållandet bestått i minst ett år och uppgift om likvidation inte registrerats.

Anmäl till oss om en bolagsman har avlidit

Kommanditbolaget måste anmäla till oss när en bolagsman avlider. För till skillnad mot avlidna företrädare i aktiebolagsregistret avregistrerar vi inte avlidna företrädare i handelsregistret utan anmälan.

Vem ska skriva under anmälan?

Om anmälan om att en bolagsman avlidit kommer in till oss inom sex månader från dödsfallet, ska samtliga dödsbodelägare och kvarstående bolagsmän skriva under anmälan.

Om anmälan om att en bolagsman avlidit kommer in till oss efter sex månader från dödsfallet, ska kvarstående bolagsmän ska skriva under anmälan.

Dödsboet kan registreras som bolagsman i stället

Med dödsbo menas den avlidnes tillgångar och skulder. Ett dödsbo anses vara en juridisk person. Dödsboet kan registreras som bolagsman i stället för den avlidne.

En boutredningsman kan skriva under för dödsboet

Om en boutredningsman är utsedd, kan denne underteckna anmälan för dödsboets räkning. Men då måste tingsrättens förordnande av boutredningsmannen skickas in.

Skicka inte in bouppteckningen

En bouppteckning behöver inte skickas in. Vi godtar en uppgift från ingivaren att det är samtliga dödsbodelägare som skrivit under.

Bestyrkt kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.