Bolagsmän i kommanditbolag

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för bolagsmän, för extern firmatecknare och hur du gör för att ge en person som inte är delägare i företaget en fullmakt.

Krav på bolagsmän

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.

En bolagsman som vill registrera ett kommanditbolag får inte

  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare.

En kommanditdelägare kan ha näringsförbud

En person som har näringsförbud kan dock vara kommanditdelägare, det vill säga en bolagsman med begränsat ansvar som endast svarar för sin kapitalinsats. Se lagen om näringsförbud för mer information.

Om en bolagsman inte är folkbokförd i Sverige

En bolagsman som inte är folkbokförd i Sverige måste skicka in en bestyrkt kopia av sitt pass eller någon annan godkänd identitetshandling i samband med registreringen.

Om en utländsk juridisk person är bolagsman

Om en utländsk juridisk person är bolagsman ska en kopia av registreringsbeviset skickas med i ansökan. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Skicka också in en handling som visar vem som är behörig företrädare för det utländska företaget.

Om ideella föreningar och stiftelser är bolagsmän

Stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Om en bolagsman är en ideell förening eller stiftelse ska du skicka med

  • handlingar som visar vilka som sitter i styrelsen
  • organisationsnumret för föreningen eller stiftelsen – skicka gärna med ett registreringsbevis från Skatteverket
  • fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i stiftelsen respektive föreningen.

När stiftelsen förvaltas av en juridisk person, vanligen en kommun eller en statlig myndighet (en så kallad anknuten förvaltning) ska följande uppgifter skickas med:

  • namn, organisationsnummer och postadress för förvaltaren
  • fullständigt namn, personnummer och postadress för förvaltarens ställföreträdare.

Komplementärens och kommanditdelägarens ansvar skiljer sig åt

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare:

  • Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
  • Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).

Både komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.

Komplementären ansvarar för att skulder betalas och avtal hålls

En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget.

En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att hans eller hennes avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om företaget saknar komplementär

Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementärerna, det vill säga ett obegränsat ansvar.

Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar

Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning med mera.

I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

Firmatecknare skriver under för företaget

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.

Komplementären företräder företaget. Om det är flera komplementärer företräder de företaget var för sig om inget annat har avtalats.

En kommanditdelägare kan inte vara firmatecknare.

En utomstående person kan vara extern firmatecknare

Bolagsmännen kan även utse en utomstående person till firmatecknare (extern firmatecknare). En extern firmatecknare kan dock inte vara den enda som registreras som firmatecknare. Däremot kan ni utse flera personer, exempelvis den externa firmatecknaren och bolagsmännen som tecknar firman var för sig.

Fullmakt

Många gånger kan det vara praktiskt att låta en person, som inte är delägare i företaget, göra bank- och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som bara gäller för det. Blanketter för sådana fullmakter brukar finnas på bankkontoren och på posten. Vi registrerar inte dessa fullmakter.

Om kommanditbolaget däremot vill ge en person befogenhet i allt som gäller näringsverksamheten kan det ge personen en prokura. Personen kallas prokurist.