Villkor för tillgång till e-tjänsten Sök företagsfakta, betala med kort

§ 1 Om villkoren

Dessa villkor gäller för e-tjänsten Sök företagsfakta (nedan kallad E-tjänsten). Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa dem.

§ 2 Om E-tjänsten

E-tjänsten innehåller information ur Bolagsverkets olika register, exempelvis aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistret, filialregistret, bank– och försäkringsregistret och registret över europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Avsikten med E-tjänsten är att ge offentlighet åt den information som förekommer i registren. Personuppgifter förekommer i registren. E-tjänsten tillhandahåller personuppgifterna för följande ändamål:

§ 3 Skyldigheter vid användning av E-tjänsten

De produkter du har beställt och betalat levereras normalt inom någon minut till den e-postadress du har uppgett. Du har inte rätt att lagra information från E-tjänsten i annat än begränsad omfattning och då endast för din egen personliga eller yrkesmässiga användning. Du får inte heller utan särskilt återförsäljaravtal med Bolagsverket vidareförmedla information från E-tjänsten annat än i fall då överföringen gäller en begränsad mängd information.

Du har själv ansvar för att din användning av uppgifter som du fått genom E-tjänsten inte används i strid mot personuppgiftslagen (1998:204), lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller andra författningar.

§ 4 Pris och betalning

Betalning ska ske via kontokort.

Gällande pris inklusive eventuell moms är det som vid tidpunkten för beställningen står i prislistan Priser – Sök företagsfakta. Vissa produkter är momsbefriade enligt 4 kap. 7 § 1 st. mervärdesskattelagen (1994:200). Information om vilka produkter som är momsbefriade finns i prislistan. Bolagsverket förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående avisering.

Om du är registrerad för moms i ett annat EU-land än Sverige och har ett giltigt momsredovisningsnummer (VAT-nummer) i det landet ska du redovisa moms där. I annat fall debiterar Bolagsverket svensk moms.

Är du köpare utanför Europeiska unionen betalar du inte moms.

Företag och myndigheter inom Sverige som är momsbefriade ska betala moms när de köper produkter från E-tjänsten.

§ 5 Leverans

Bolagsverket levererar normalt de produkter du har beställt inom någon minut till den e-postadress som du har uppgett.

§ 6 Reklamation

Om Bolagsverket har levererat en felaktig produkt eller inte levererat den beställda produkten ska du genast kontakta Bolagsverket och beskriva felet. Reklamation ska dock ske senast inom fem arbetsdagar från dagen för mottagandet av den felaktiga produkten alternativt fem arbetsdagar från beställningen. Bolagsverket levererar då en korrekt produkt snarast möjligt.

§ 7 Ansvarsbegränsning

Bolagsverket ansvarar för att informationen i E-tjänsten på ett korrekt sätt återspeglar den information som är införd i Bolagsverkets olika register med utgångspunkt i de uppgifter som registrerade företag anmält till Bolagsverket m.m.

Bolagsverket ansvarar inte för skada som orsakats av att tillgängligheten till E-tjänsten förhindrats eller begränsats på grund av tekniska eller rättsliga omständigheter.

Bolagsverket ansvarar inte för fel som uppstår på grund av den teknik eller de programvaror som du använder för att få tillgång till E-tjänsten. Bolagsverket ansvarar inte heller för din behandling och bearbetning av uppgifter ur E-tjänsten eller för de beslut som du fattar med ledning av informationen.

§ 8 Ångerrätt

Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte i detta avtal. 

§ 9 Tvist

Svensk lag gäller för villkoren. En eventuell tvist om villkoren ska i sista hand avgöras av svensk domstol.

Dessa villkor ändrades senast den 27 november 2013.