Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna som våra handläggare svarar på i telefon.

Aktuellt just nu

Har Bolagsverket något register över aktieägare?

Nej, Bolagsverket har inte något register över vem som äger aktier i ett aktiebolag. Det står bara i företagets egen aktiebok, som alla företag måste hålla uppdaterad.

Vill du veta vem som äger aktier i ett företag ska du kontakta företaget. Aktieboken är offentlig, vilket innebär att företaget ska låta dig läsa i den om du ber om det.

Läs mer om aktiebok på sidan

Aktiebok och aktiebrev

Hur tar vi reda på vem som är verklig huvudman?

Ni måste ta reda på om företaget eller föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska ni även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget eller föreningen.

Ni kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Då har ni ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Företaget eller föreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. 

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner och föräldrar. Och även barn och deras makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag/föreningar är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen/föreningarna i gruppen.

Exempel på vem som kan vara verklig huvudman i ett aktiebolag

 1. En aktieägare kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman.
  Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 
 2. Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om aktiebolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman.
  Det kan finnas fler verkliga huvudmän.
 3. En aktieägare kontrollerar 10 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman.
  Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 
 4. En aktieägare äger ett aktiebolag till 100 procent. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.
 5. Fyra aktieägare kontrollerar 25 procent var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman.
  Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.
 6. Aktiebolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan aktiebolaget inte avgöra vem som är verklig huvudman.
Varför går det bara att anmäla verklig huvudman elektroniskt?

Det är bestämt i förordningen om registrering av verkliga huvudmän (2017:667) att anmälan ska göras elektroniskt. 

Det är bara om du (i egenskap av företrädare för företaget/föreningen) inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet, som du efter en bedömning i varje enskilt fall, har möjlighet att få dispens från att anmäla elektroniskt. Men tänk på att du kan be någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den.  

Kostar det något att anmäla verklig huvudman?

Ja, det kostar 250 kronor och vi skickar en faktura till dig. Vi jobbar för att du också ska kunna betala med kort eller direktbetalning, och hoppas att det ska vara klart under mars.

Vad händer om jag inte gör någon anmälan till registret?
 • Att anmäla till registret är en skyldighet enligt lag. Det ser inte bra ut att inte uppfylla sina lagliga skyldigheter.
 • Ett av registrets syften är att visa upp att företaget eller föreningen inte har något att dölja vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism. Att inte göra en anmälan i rätt tid kommer medföra en markering som är avsedd som en varningssignal för alla som har med företaget/föreningen att göra.
 • Att man inte gjort någon anmälan kommer vara en offentlig uppgift som är enkelt tillgänglig via internet.
 • Många verksamheter, bland annat banker, finansbolag och kreditupplysningsföretag, ska använda registret när dom riskbedömer sina kunder. Att inte finnas med i registret kan innebära att företaget eller föreningen åsätts en högre risk och därmed får sämre villkor eller att banken helt avstår från att ha företaget eller föreningen som kund.
 • Bolagsverket kan komma att ålägga både företaget eller föreningen och dess företrädare att betala kännbara penningbelopp i form av viten till dess att en anmälan kommer in.