Kunskapsprov

Patentombudsnämndens logotyp

Som krav för auktorisation gäller bland annat att en sökande ska ha avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation.

Kunskapsprovet består av

 • tekniska delprov
 • ett delprov avseende specifikt svenska juridiska kunskaper inom det patenträttsliga området.

Patentombudsnämnden kan bevilja dispens för de tekniska delproven i de fall sökanden har avlagt europeisk patentombudsexamen (EQE). I sådant fall krävs enbart godkänt svenskt juridiskt delprov.

Tekniskt kunskapsprov

Nästa tekniska kunskapsprov blir den 24–25 november 2022.

Tid och plats uppdateras senare.

Anmäl dig till provet

Du kan anmäla dig till provet genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan till tekniskt kunskapsprov, nr 306 .

Anmälningsavgift

När anmälan har kommit in, kommer avgiften att faktureras. För att den som har anmält sig ska få avlägga provet, måste avgiften ha betalats.

Moment som ingår

Det tekniska kunskapsprovet omfattar tre moment, över två dagar, där de två första delproven hålls samma dag.

 • patentkrav och inledning
 • svaromål och ändring av patentkrav
 • invändning.

För närmare information kontakta Rut Herbjørnsen på Trona Patentrådgivning AB, rut.herbjornsen@trona.se.

Förberedande kurs inför det juridiska kunskapsprovet

Den förberedande kursen hålls den 6–7 oktober 2022 i Stockholm på Advokatfirman Schjødt. För mer information och anmälan kontakta Sanna Wolk, sanna.wolk@schjodt.com.

Svenskt juridiskt kunskapsprov

Nästa juridiska kunskapsprov:

 • Datum och tid: 28 oktober 2022, kl. 9–14
 • Plats: Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, 111 47 Stockholm

Anmäl dig till provet

Du kan anmäla dig till provet genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan till juridiskt kunskapsprov, nr 305 .

Anmälan till provet är bindande.

Anmälningsavgift

När anmälan har kommit in, kommer avgiften att faktureras. För att den som har anmält sig ska få avlägga provet, måste avgiften ha betalats.

Ämnen som kan ingå i det juridiska kunskapsprovet

Här följer en lista på ämnen som kan komma att ingå i det svenska juridiska provet:

 • bestämning av uppfinnare
 • bättre rätt – talan om bättre rätt
 • EU-rätt – grunderna inom EU-rätten, såsom innebörden av förordningar, direktiv, riktlinjer, EU:s institutioner, regler om fria varurörelser, konsumtion av patentskyddade produkter, m.m.
 • konkurrensrätt. Förhållandet konkurrensrätt – patentlicensavtal; gruppundantaget
 • arbetstagares uppfinningar
 • immaterialrättsligt samägande
 • avtalsrätt
 • patentlicensavtal
 • intrång/intrångshandlingar/intrångssanktioner
 • kravtolkning
 • patentprocessliga grunder – förvaltningsrätt – intrångs- och ogiltighetsprocesser i svenska domstolar
 • etik och rådgivaransvar – vägledande regler om god patentombudssed, för Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed (BOLFS 2010:1052), se Bolagsverkets författningssamling
 • företagshemligheter.

Tillåtna hjälpmedel

Examinanden får använda de medhavda skriftliga och tryckta hjälpmedel som anges nedan:

 • Mikael Mellqvist o a "Grunderna för domstolsprocessen”, 3 uppl., 2015.
 • Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, Studentlitteratur 2013.
 • Ulf Bernitz "Svensk och europeisk marknadsrätt 1 – Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar”, 4 uppl., 2015.
 • Bengt Domeij, Patenträtt – Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter, Iustus förlag, 2007.
 • Bengt Domeij, Patentavtalsrätt, Norstedts juridik, 2010.
 • europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-208_en.htm Länk till annan webbplats.
 • Kommenterad författningstext t.ex. lagboken (men det är inte tillåtet med lagkommentarer, exempelvis Karnov) och uppfinnaravtalet av 2015 jämte 1995.

Ovanstående litteratur är tillåten oavsett upplaga. I nämnda litteratur och lagtext jämte avtal får också finnas egna handskrivna kommentarer (egna anteckningar).

Regler, tider och miljö för genomförande av examinationen

Examinander förutsätts infinna sig senast 15 minuter innan examinationen börjar. Provet startas och avslutas vid de angivna klockslagen. Examinand som kommer för sent till examinationen kan inte påräkna motsvarande förlängning. Vid betydande försening kan examinanden uteslutas från att delta i examinationen.

Undantag från ovanstående regel kan bara beviljas om synnerliga skäl för förseningen har förelegat.

Mobiltelefoner får inte finnas i examinationslokalen. Dessa ska stängas av och lämnas till tentamensvakt. Examinationen görs utan avbrott för mat och dryck. Examinander kan själva medföra enklare mat och dryck. Intag av mat och dryck ska göras utan att andra störs.

Handskrivna provsvar

Handskrivna provsvar lämnas på särskilda pappersark som tillhandahålls på plats av organisatören. Provsvaren skrivs enbart på pappersarkens framsida, sidnumreras och förses med kandidatens examinationsnummer. Enbart svart eller mörkblå kulspetspenna och gul märkpenna får användas.

Användande av dator

Tyst dator får användas offline. Organisatören tillhandahåller särskilda numrerade USB-minnen på vilka provsvaret ska sparas/arkiveras. Word-filen, som arkiveras med kandidatens examinationsnummer och löpande sidnummer i sidhuvudet, ska vara i svart text.

Inlämning av provsvar

Examinanden får strax före examensstarten vid sin plats ett förseglat kuvert med ett examinationsnummer som ska anges på alla dokument som ska ingå i provsvaret. Kuvertet innehåller allt examinationsmaterial inklusive de eventuella extra kopior som kan behövas. Provsvaren, antingen handskrivna eller sparade på USB-minnet, lämnas till tentamensvakten.

Den som lämnar handskrivna provsvar ska inom två veckor från det att en kopia av svaret har översänts till examinanden tillsända IP-kansliet en renskrift av svaret.

Examinationsresultat

Av provet framgår hur många poäng varje delfråga maximalt kan ge, provets totalpoäng samt gränsen för godkänt resultat. Resultatet av provet fastställs och kommuniceras skriftligen med vitsordet Godkänt eller Ej godkänt.

Examensresultatet ska meddelas senast den dag som utlovats i samband med genomförandet av examinationen. Resultatet av provet kommer att meddelas genom brev med posten till dem som har avlagt provet.

Tidigare tentor

Exempel på tidigare tentor:

Juridisk tentamen 2019 (139 kB) Pdf, 138 kB.

Bilaga till juridisk tentamen 2017 (129 kB) Pdf, 128 kB.

Juridisk tentamen 2017 med svarsindikationer (242 kB) Pdf, 241 kB.

Juridisk tentamen 2016 med svarsindikationer (104 kB) Pdf, 103 kB.

Bilaga till juridisk tentamen 2016 (370 kB) Pdf, 369 kB.

Bilaga 2 till juridisk tentamen 2016 (74 kB) Pdf, 73 kB.

Juridisk tentamen 2015 (2,1 MB) Pdf, 2 MB.

Juridisk tentamen 2014 med svarsindikationer (286 kB) Pdf, 285 kB.

Bilaga till juridisk tentamen 2014 (424 kB) Pdf, 423 kB.

Juridisk tentamen 2013 med svarsindikationer (102 kB) Pdf, 102 kB.

Bilaga till juridisk tentamen 2013 (509 kB) Pdf, 508 kB.

Juridisk tentamen 2012 med svarsindikationer (677 kB) Pdf, 676 kB.

Bilaga till juridisk tentamen 2012 (2,0 MB) Pdf, 2 MB.

Juridisk tentamen 2011 med svarsindikationer (66 kB) Pdf, 65 kB.

Frågor

Frågor om delproven besvaras av Christina Wikström, 060-18 40 72, patentombudsnamnden@patentombudsnamnden.se.