Registret mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt.

Anmälan till registret mot penningtvätt

Du använder vår blankett för att anmäla

 • din verksamhet eller ditt företags verksamhet till registret,
 • när du gör ändringar,
 • när du ska avregistrera företaget i registret mot penningtvätt.

Anmälan ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören, en bolagsman eller den person som anmälan gäller.

Ändra och avregistrera på vår blankett

Ändra

Om din verksamhet ändras ska detta också anmälas till registret mot penningtvätt. Använd blanketten, Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705.

Avregistrera

Om din verksamhet upphör ska du avregistrera ditt företag från registret mot penningtvätt. Använd blanketten, Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705.

Bolagsverket får också på eget initiativ avregistrera företag eller personer från registret om vi får vetskap om att verksamheten upphört.  Det kan förekomma om ett företag upphör genom konkurs, likvidation eller avslutad fusion.

Vi tar ut en avgift av dig som anmäler dig till registret mot penningtvätt därför att vi är en myndighet som inte får medel från statsbudgeten. Vi är alltså inte skattefinansierade, utan vi tar istället ut avgifter för att finansiera verksamheten.

Vi skickar en registreringsuppgift till dig när du anmält ditt företag

Vi skickar en registeruppgift till dig efter registreringen. Registeruppgiften innehåller uppgift om företagsnamn, organisationsnummer och registreringspliktig verksamhet.

Vad händer om du inte anmäler dig till registret?

Om du inte anmäler dig till registret, trots att du avser att bedriva eller bedriver sådan verksamhet som ska anmälas, kan den myndighet som har tillsynsansvar besluta att du måste upphöra med verksamheten.

Lagen innebär att den som bedriver någon av de anmälningspliktiga verksamheterna behöver skaffa sig kännedom om sina kunder och också kontrollera identiteten hos kunderna. Vid misstanke om att en affär kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska upplysningar lämnas till Finanspolisen. Se vidare i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Länk till annan webbplats..

Sök i registret mot penningtvätt

I Sök företagsinformation kan du söka information i registret mot penningtvätt.

Sök företagsinformation Länk till annan webbplats.

Vilka ska anmäla sig till registret mot penningtvätt?

Företag och personer som avser att bedriva viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig

Dessa ska anmäla sig till registret mot penningtvätt:

 • Yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner som avser försäljning eller köp mot kontant betalning – i form av enstaka transaktioner eller flera sambandstransaktioner – som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 5 000 euro eller mer, till exempel bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster, till exempel redovisningskonsulter, som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
 • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift, till exempel skatterådgivare.
 • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid exempelvis vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner.
 • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer, till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare.
 • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster, till exempel kontorshotell och postboxföretag.
 • Yrkesmässig fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konsthantverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, som innebär att ett utbetalt eller mottaget belopp uppgår till motsvarande 10 000 euro eller mer.
 • Förvaltning av trust eller likande juridisk konstruktion.

Även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet måste anmäla sig. Detta gäller för filialer som bedriver någon av ovanstående verksamheter.

Har du frågor om din verksamhet eller om ditt företags verksamhet omfattas av länsstyrelsens tillsyn och ska registreras i penningtvättsregistret, kontakta länsstyrelsen. Vilken länsstyrelse som är tillsynsmyndighet kan du läsa om under rubriken Länsstyrelser är tillsynsmyndigheter.

Beloppsgränsen för kontanthandel är minst 5 000 euro

I registret mot penningtvätt ska även fysiska och juridiska personer registreras som bedriver verksamhet som avser kontanthandel med varor till ett värde som motsvarar minst 5 000 euro. Beloppet omfattar både köp och försäljning.

Värdet på 5 000 euro kan gälla flera olika affärsuppgörelser som antas ha samband. Betalningen kan även ske vid olika tidpunkter.

Verksamhetsutövare som ska registreras hos andra myndigheter

De som idag står under tillsyn hos andra myndigheter ska inte anmäla sig för registrering hos oss.

Dessa är:

Länsstyrelser är tillsynsmyndigheter

Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne är tillsynsmyndigheter för företag

Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne är tillsynsmyndigheter för de företag och personer som ska registreras hos Bolagsverket. Vilken tillsynsmyndighet som blir aktuell bestäms av företagets säte eller personens folkbokföringsadress.

Bolagsverket kommer att underrätta länsstyrelserna om vilka som förs in i registret.

Länsstyrelsen i Skåne Länk till annan webbplats. har tillsyn i

 • Skåne län
 • Blekinge län
 • Kronobergs län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats. har tillsyn i

 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Gotlands län
 • Västmanlands län
 • Uppsala län
 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län
 • Västerbottens län
 • Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats. har tillsyn i

 • Västra Götalands län
 • Hallands län
 • Värmlands län
 • Örebro län
 • Dalarnas län
 • Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet för filialer

Gällande filialer så är länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet, oavsett var filialen har sitt säte. Med filial avses ett utländskt företag som har sitt avdelningskontor i Sverige.