Så anmäler du verklig huvudman

När du tagit reda på om företaget eller föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är, ska du anmäla det till oss. Tänk också på att om du inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman så ska du anmäla det.

Du anmäler på bolagsverket.se

Det är obligatoriskt att anmäla i vår e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

En behörig företrädare anmäler och skriver under med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

Ombud kan inte göra en anmälan i vår e-tjänst, utan ska kontakta oss.

Det kostar 250 kronor. Du betalar med kort eller via en faktura som vi skickar ut (s.k. Beslut om avgift).

Om du inte anmäler eller om uppgifterna inte stämmer

Möjliga konsekvenser om du inte anmäler

  • Att anmäla till registret är en skyldighet enligt lag. Det ser inte bra ut att inte uppfylla sina lagliga skyldigheter.
  • Ett av registrets syften är att visa upp att företaget eller föreningen inte har något att dölja vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism. Att inte göra en anmälan i rätt tid kommer medföra en markering som är avsedd som en varningssignal för alla som har med företaget/föreningen att göra.
  • Att man inte gjort någon anmälan kommer vara en offentlig uppgift som är enkelt tillgänglig via internet.
  • Många verksamheter, bland annat banker, finansbolag och kreditupplysningsföretag, ska använda registret när de riskbedömer sina kunder. Att inte finnas med i registret kan innebära att företaget eller föreningen åsätts en högre risk och därmed får sämre villkor eller att t.ex. en bank helt avstår från att ha ditt företag eller din förening som kund.
  • Bolagsverket kan komma att ålägga både företaget eller föreningen och dess företrädare att betala kännbara penningbelopp i form av viten till dess att en anmälan kommer in.

Om uppgifterna inte stämmer

Myndigheter och verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, exempelvis banker och fastighetsmäklare, är skyldiga att anmäla till Bolagsverket om de misstänker att de registrerade uppgifterna inte stämmer. Vi förelägger då företaget eller föreningen att skicka in korrekta uppgifter. Om de ändå inte kommer in kan företaget eller föreningen behöva betala kännbara penningbelopp i form av viten.

Om verklig huvudman ändras

Om ägandet ändras ska den som är skyldig att anmäla verklig huvudman bedöma om man behöver göra en ny anmälan. Exempel på ägarförändringar är försäljning och arv.

Du kan ansöka om dispens

Du kan ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt. För att få dispens måste du visa att du har särskilda skäl som gör att du inte kan använda e-tjänsten. Bedömningen av vad som är särskilda skäl är väldigt restriktiv. Vi ger alltid dispens från att anmäla elektroniskt om du inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet. Har du andra skäl gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Dispensansökan 400 kr + pappersanmälan 400 kr = 800 kr

En ansökan om dispens kostar  400 kronor. Avgiften ska betalas oavsett om du får dispens eller inte. Det kostar också  400 kronor att, om din dispensansökan beviljas, sedan anmäla på papper. Alltså totalt 800 kronor för ansökan om dispens och anmälan på pappersblankett.

En ansökan om dispens ska skickas in skriftligen till Bolagsverket. Använd  vår blankett Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 .

Om er ideella förening, familjestiftelse eller ert trossamfund som inte finns i handelsregistret har politisk, religiös eller kulturell verksamhet behöver du inte anmäla den verkliga huvudmannens personuppgifter om det gör att hens politiska, religiösa eller kulturella uppfattning kommer fram. Du behöver heller inte anmäla personuppgifterna om det innebär att hens medlemskap i en fackförening, hälsotillstånd eller uppgifter om sexuallivet kommer fram.