Artikeln publicerades 2 augusti 2022

Nya regler för aktiebolag och filialer från den 1 augusti 2022

De regler som trädde i kraft den 1 augusti 2022 har tagits in i ibland annat aktiebolagsförordningen och filialförordningen. Här kan du läsa mer om vad bestämmelserna innebär.

Bestämmelserna innebär i korthet följande:

  • Registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt.
  • Bolagsverket ska tillhandahålla mallar för registrering av aktiebolag och filialer.
  • Bolagsverket ska registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan digitalt, genom användande av mallar, kommit in. Om företaget bildats av endast fysiska personer och anmäls digitalt genom användande av mallar är tidsfristen i stället inom fem arbetsdagar. För filialer gäller att registrering ska ske inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket.
  • Aktiebolagsregistret ska innehålla uppgift om varje aktiebolags EUID (en europeisk identifieringskod).
  • Filialregistret ska innehålla uppgifter om bland annat företrädarna i det utländska företaget.
  • Bolagsverket ska meddela registreringsmyndigheten för det utländska företaget bakom en filial när vi registrerat filialen eller avregistrerat filialen.
  • Bolagsverket kommer att få meddelanden när det sker ändringar i ett utländskt företag som har en filial registrerad i Sverige. Då ska Bolagsverket uppdatera uppgifterna i filialregistret och meddela filialen det.
  • Aktiebolagsregistret ska, i förekommande fall, innehålla uppgift om att ett aktiebolag har en eller flera filialer i andra medlemsländer och Bolagsverket ska meddela den registreringsmyndighet där filialen är registrerad när det sker ändringar i aktiebolaget.

Med fullständig anmälan menas här att ärendet ska vara granskat och klart samt att det inte finns några hinder för att registrera det. Registrering ska alltså ske inom den tidsfristen när Bolagsverket granskat ärendet och det inte längre finns några hinder mot registrering.

Bolagsrättspaketet ligger till grund för de nya reglerna

De nya reglerna har sin bakgrund i det så kallade Bolagsrättspaketet som består av två EU-direktiv. Det ena direktivet handlar om gränsöverskridande verksamhet och träder i kraft den 31 januari 2023 (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar).

Det andra direktivet handlar om användningen av digitala verktyg och det är det som träder i kraft den 1 augusti 2022 (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt.