Artikeln publicerades 2 mars 2022

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen gällde till och med 31 december 2021. Nu har riksdagen beslutat att införa lagen igen. Den träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller resten av 2022.

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i stämmorna. Den tillfälliga lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor är möjligt i större utsträckning. Antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt.

Hur påverkas registreringsärenden hos oss?

Stämman måste ha hållits senast den 31 december 2021 eller tidigast den 1 mars 2022 för att vi ska godta stämmobeslut som fattats med stöd av lättnaderna i den tillfälliga lagen. Under tiden där emellan har det inte varit möjligt att fatta beslut i enlighet med lättnaderna i den tillfälliga lagen.

Här framgår vilka lättnader som gäller för respektive företags- eller föreningsform.

Innehåll på den här sidan

 1. Aktiebolag, bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och försäkringsaktiebolag Länk till annan webbplats.
 2. Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och kreditmarknadsföreningar Länk till annan webbplats.
 3. Samfällighetsföreningar Länk till annan webbplats.
 4. Sparbanker Länk till annan webbplats.
 5. Försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar Länk till annan webbplats.
 6. Ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag Länk till annan webbplats.
 7. Frågor och svar Länk till annan webbplats.
 8. Tillfällig lag Länk till annan webbplats.

Aktiebolag, bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och försäkringsaktiebolag

Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter från aktieägarna, även om det inte står i bolagsordningen och utan att det står i kallelsen till stämman.

Aktieägaren ska i dessa fall få ett fullmaktsformulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Formuläret kan skickas tillsammans med kallelsen eller hållas tillgängligt på webbplatsen under minst en vecka före stämman. Styrelsen anger i formuläret vilken person som ska företräda de aktieägare som utnyttjar möjligheten att lämna fullmakt på detta sätt.

Det blir alltså möjligt för en och samma person (som utses av styrelsen) att företräda flera aktieägare samtidigt på stämman.

Fullmakten ska vara

 • skriftlig
 • undertecknad av aktieägaren
 • daterad.

Kravet på att fullmakten ska vara skriftlig hindrar inte att fullmakten är elektronisk. I så fall kan aktieägaren skriva under den med en avancerad elektronisk underskrift. Om företaget godtar det finns det inte något hinder mot att ett undertecknat fullmaktsformulär i original skannas in eller fotograferas av och skickas till företaget med e-post.

Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte står i bolagsordningen och utan att det står i kallelsen till stämman.

Aktieägaren ska i dessa fall få ett formulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Formuläret kan skickas tillsammans med kallelsen eller hållas tillgängligt på webbplatsen under minst en vecka före stämman.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos företaget och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Bolagsstämma med enbart poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte alls ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Styrelsens beslut måste i så fall avse samtliga aktieägare (det är inte tillåtet att förbjuda vissa aktieägare från att delta i en stämmolokal och andra inte). Aktieägaren ska i dessa fall få ett formulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen.

Om en bolagsstämma hålls med enbart poströstning så måste vissa s.k. minoritetsärenden ha tagits upp i kallelsen för att få behandlas på en sådan stämma, trots att det enligt aktiebolagslagen i vissa fall är möjligt att ta upp de ärendena utan att det anges i kallelsen.

Ärenden som måste ha tagits upp i kallelsen för att få behandlas är

 • förslag om att utse s.k. minoritetsrevisor enligt 9 kap. 9 eller 9 a §§ aktiebolagslagen (2005:551)
 • förslag om att utse auktoriserad revisor på begäran av en aktieägarminoritet enligt 9 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551)
 • förslag om särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om en bolagsstämma hålls med enbart poströstning ska aktieägarna, i det formulär för poströstning som tillhandahålls inför stämman, ha möjlighet att begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i dagordningen ska anstå till en senare så kallad fortsatt bolagsstämma. En sådan fortsatt stämma får i så fall inte hållas med enbart poströstning.

Det ska anges i bolagsstämmoprotokollet om bolagsstämman hållits med enbart poströstning, det vill säga utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Företaget ska också redovisa följande i stämmoprotokollet för en stämma som hållits med enbart poströstning:

 • antalet röster för och emot förslaget till beslut
 • antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge
 • antalet aktier det avgetts röster för och den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

Bolagsstämma genom elektronisk uppkoppling (i kombination med poströstning)

Styrelsen kan inför en viss bolagsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, i stället för att hållas på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta om en sådan bolagsstämma även om det inte står i bolagsordningen.

Om styrelsen beslutar att hålla en bolagsstämma med elektronisk uppkoppling ska aktieägarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt bolagsordningen. Aktieägaren ska i dessa fall få ett formulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Om alla aktieägare är överens (samtycker) så behöver man inte erbjuda möjlighet att poströsta.

Det är upp till bolagsstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av aktieägare och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.

Styrelsen – inte endast bolagsstämman – får också besluta att utomstående, som inte är aktieägare, får följa förhandlingarna vid en stämma genom elektronisk uppkoppling.

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och kreditmarknadsföreningar

Ombud

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att vem som helst får utses till ombud för en medlem och att ombudet får företräda fler än tre medlemmar (i en ekonomisk förening) eller en medlem (i en bostadsrättsförening eller kooperativ hyresrättsförening), även om det strider mot stadgarna.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget. Formuläret kan skickas tillsammans med kallelsen eller hållas tillgängligt på webbplatsen under minst en vecka före stämman. Det kan också lämnas på det sätt som föreningen använder för att lämna annan information till medlemmarna.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Föreningsstämma med enbart poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att medlemmarna inte alls ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Styrelsens beslut måste i så fall avse samtliga medlemmar (det är inte tillåtet att förbjuda vissa medlemmar från att delta i en stämmolokal och andra inte). Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen.

Om en föreningsstämma hålls med enbart poströstning så måste vissa s.k. minoritetsärenden ha tagits upp i kallelsen för att få behandlas på en sådan stämma, trots att det enligt föreningslagen i vissa fall är möjligt att ta upp de ärendena utan att det anges i kallelsen.

Ärenden som måste ha tagits upp i kallelsen för att få behandlas är

 • förslag om att utse s.k. medrevisor (8 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar)
 • förslag om att utse auktoriserad eller godkänd revisor (8 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar)
 • förslag om särskild granskning (9 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar).

Om en föreningsstämma hålls med enbart poströstning ska medlemmarna, i det formulär för poströstning som tillhandahålls inför stämman, ha möjlighet att begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i dagordningen ska anstå till en senare så kallad fortsatt föreningsstämma. En sådan fortsatt stämma får i så fall inte hållas med enbart poströstning.

Det ska anges i föreningsstämmoprotokollet om föreningsstämman hållits med enbart poströstning, det vill säga utan fysisk närvaro av medlemmar, ombud och utomstående.

Föreningen ska också redovisa följande i stämmoprotokollet för en stämma som hållits med enbart poströstning:

 • antalet röster för och emot förslaget till beslut
 • antalet röster som medlemmar som upptagits i röstlängden har avstått från att avge.

Föreningsstämma genom elektronisk uppkoppling (i kombination med poströstning)

Styrelsen kan inför en viss föreningsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna, i stället för att hållas på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta att en sådan föreningsstämma ska hållas även om det inte följer av stadgarna.

Om styrelsen beslutar att hålla en föreningsstämma med elektronisk uppkoppling ska medlemmarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt stadgarna. Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Om alla medlemmar är överens (samtycker) så behöver man inte erbjuda möjlighet att poströsta.

Det är upp till föreningsstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av medlemmar och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.

Styrelsen – inte endast föreningsstämman – får också besluta att utomstående, som inte är medlem, får följa förhandlingarna vid en stämma genom elektronisk uppkoppling.

Fullmäktige

Det som sägs ovan gäller även i fråga om fullmäktige och fullmäktigemöten.

Samfällighetsföreningar

Ombud

Styrelsen i en samfällighetsförening får inför en föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem, även om det strider mot stadgarna.

Sparbanker

Ombud

Styrelsen i en sparbank får inför en sparbanksstämma besluta att huvudmännen får anlita ombud, även om det strider mot reglementet.

Poströstning

Styrelsen i en sparbank får inför en sparbanksstämma besluta att huvudmännen före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot reglementet.

Huvudmannen ska i dessa fall få ett formulär där huvudmannen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos företaget och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Sparbanksstämma genom elektronisk uppkoppling (i kombination med poströstning)

Styrelsen kan inför en viss sparbanksstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med huvudmännen, i stället för att hållas på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta att en sådan sparbanksstämma ska hållas även om det inte följer av reglementet.

Om styrelsen beslutar att hålla en sparbanksstämma med elektronisk uppkoppling ska huvudmännen kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt reglementet. Huvudmännen ska i dessa fall få ett formulär där huvudmannen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Om alla huvudmän är överens (samtycker) så behöver man inte erbjuda möjlighet att poströsta.

Det är upp till sparbanksstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av huvudmän och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.

Styrelsen – inte endast sparbanksstämman – får också besluta att utomstående, som inte är huvudman, får följa förhandlingarna vid en stämma genom elektronisk uppkoppling.

Försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar

Ombud

Styrelsen i en försäkringsförening får inför en föreningsstämma besluta att vem som helst får utses till ombud för en medlem och att ombudet får företräda fler än tre medlemmar, även om det strider mot stadgarna.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Föreningsstämma med enbart poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att medlemmarna inte alls ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Styrelsens beslut måste i så fall avse samtliga medlemmar (det är inte tillåtet att förbjuda vissa medlemmar från att delta i en stämmolokal och andra inte). Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen.

Om en föreningsstämma hålls med enbart poströstning ska medlemmarna, i det formulär för poströstning som tillhandahålls inför stämman, ha möjlighet att begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i dagordningen ska anstå till en senare så kallad fortsatt föreningsstämma. En sådan fortsatt stämma får i så fall inte hållas med enbart poströstning.

Det ska anges i föreningsstämmoprotokollet om föreningsstämman hållits med enbart poströstning, det vill säga utan fysisk närvaro av medlemmar, ombud och utomstående.

Föreningen ska också redovisa följande i stämmoprotokollet för en stämma som hållits med enbart poströstning:

 • antalet röster för och emot förslaget till beslut
 • antalet röster som medlemmar som upptagits i röstlängden har avstått från att avge.

Föreningsstämma genom elektronisk uppkoppling (i kombination med poströstning)

Styrelsen kan inför en viss föreningsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna, i stället för att hållas på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta att en sådan föreningsstämma ska hållas även om det inte följer av stadgarna.

Om styrelsen beslutar att hålla en föreningsstämma med elektronisk uppkoppling ska medlemmarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt stadgarna. Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Om alla medlemmar är överens (samtycker) så behöver man inte erbjuda möjlighet att poströsta.

Det är upp till föreningsstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av medlemmar och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.

Styrelsen – inte endast föreningsstämman – får också besluta att utomstående, som inte är medlem, får följa förhandlingarna vid en stämma genom elektronisk uppkoppling.

Ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag

Ombud

Styrelsen i ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ömsesidigt tjänstepensionsbolag får inför en bolagsstämma besluta att vem som helst får utses till ombud för en delägare och att ombudet får företräda fler än tre delägare, även om det strider mot bolagsordningen.

Poströstning

Styrelsen i ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ömsesidigt tjänstepensionsbolag får inför en bolagsstämma besluta att delägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot bolagsordningen och utan att det står i kallelsen till stämman.

Delägaren ska i dessa fall få ett formulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos företaget och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Bolagsstämma med enbart poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att delägarna inte alls ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Styrelsens beslut måste i så fall avse samtliga delägare (det är inte tillåtet att förbjuda vissa delägare från att delta i en stämmolokal och andra inte). Delägaren ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen.

Om en bolagsstämma hålls med enbart poströstning ska delägarna, i det formulär för poströstning som tillhandahålls inför stämman, ha möjlighet att begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i dagordningen ska anstå till en senare så kallad fortsatt föreningsstämma. En sådan fortsatt stämma får i så fall inte hållas med enbart poströstning.

Det ska anges i bolagsstämmoprotokollet om bolagsstämman hållits med enbart poströstning, det vill säga utan fysisk närvaro av delägare, ombud och utomstående.

Företaget ska också redovisa följande i stämmoprotokollet för en stämma som hållits med enbart poströstning:

 • antalet röster för och emot förslaget till beslut
 • antalet röster som delägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge.

Bolagsstämma genom elektronisk uppkoppling (i kombination med poströstning)

Styrelsen kan inför en viss bolagsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med delägarna, i stället för att hållas på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta att en sådan bolagsstämma ska hållas även om det inte följer av bolagsordningen.

Om styrelsen beslutar att hålla en bolagsstämma med elektronisk uppkoppling ska delägarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt bolagsordningen. Delägaren ska i dessa fall få ett formulär där delägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen. Om alla delägare är överens (samtycker) så behöver man inte erbjuda möjlighet att poströsta.

Det är upp till bolagsstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av delägare och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.

Styrelsen – inte endast bolagsstämman – får också besluta att utomstående, som inte är delägare, får följa förhandlingarna vid en stämma genom elektronisk uppkoppling.

Frågor och svar

Frågor och svar om att hålla bolags- eller föreningsstämma med anledning av coronaviruset

Tillfällig lag

Lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor Länk till annan webbplats.