Vårt miljöarbete

Här hittar du information om Bolagsverkets miljöarbete. På Bolagsverket arbetar vi med att införa miljöledningssystem i vår verksamhet. Vi arbetar med en förenklad form av miljöstandarden ISO 14001.

Vår miljöpåverkan utgörs bland annat av:

 • energianvändning
 • pappersförbrukning
 • avfallshantering.

Så bedriver vi vårt miljöarbete

Vi gör kontinuerliga miljöutredningar

Vart tredje år gör vi en miljöutredning som ligger till grund för våra miljömål och handlingsplaner.

Vi tar fram en miljöpolicy

Vi strävar efter att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla processer och därmed bidra till en hållbar utveckling. Vårt miljöarbete ska präglas av:

 • Kompetens
 • Delaktighet
 • Engagemang

Vi sätter upp miljömål

För 2022 har vi bland annat följande miljömål

Öka den digitala ingivningen både för registreringsärenden och årsredovisningar.

Våra miljömål 2021

 • Vad gäller registreringsärenden under 2021 inkom 82 % elektroniskt av de ärenden som kan lämnas in digitalt medan andelen var 63 % av totala mängden ärenden. För årsredovisningar inkom 17 % digitalt. (Jmf 2020; Inkom 80 % av registreringsärenden elektroniskt av de ärenden som kan lämnas in digitalt medan andelen var 56 % av totala mängden ärenden. För årsredovisningar inkom 29 % digitalt).
 • Andelen registreringsärenden med bristmeddelande uppgift till 19,6 % medan andelen årsredovisningsärenden med bristmeddelande var 7,2 %. (Jmf 2020: 21,6 % var andelen registreringsärenden med bristmeddelanden och 6,8 % var andelen årsredovisningsärenden med bristmeddelande).

Några av våra miljömål 2020

 • Vad gäller registreringsärenden under 2020 inkom 80 % elektroniskt av de ärenden som kan lämnas in digitalt medan andelen var 56 % av totala mängden ärenden. För årsredovisningar inkom 17 % digitalt. (Jmf 2019; Inkom 73 % av registreringsärenden elektroniskt av de ärenden som kan lämnas in digitalt medan andelen var 54 % av totala mängden ärenden. För årsredovisningar inkom 7 % digitalt).
 • Mål: Öka den digitala ingivningen både för registreringsärenden och årsredovisningar.

Några av våra miljömål 2019

 • Under 2019 uppgick andelen tågresande till/från Stockholm till 83 % i jämförelse med andelen flygresor*.
  Mål: Minst 80 % av resandet till/från Stockholm ska ske med tåg jämfört med flyg.
 • 73 % av andelen ärenden som kunde lämnas in digitalt inkom digitalt.
  Mål: Öka digital inlämning av registreringsärenden (Motsvarande utfall under 2018 var 66 %).

* I resandet ingår varken generaldirektörens tjänsteresor eller hennes resor till/från bostadsort. Generaldirektören har ett årskort hos Sundsvallsflyg som bekostas av Bolagsverket och förmånsbeskattas av henne själv.

För 2018 har vi bland annat följande miljömål

 • 80 % av våra ärenden ska registreras utan föreläggande.
 • Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 55 %.

Några av våra miljömål 2018

 • Under 2018 uppgick andelen tågresande till/från Stockholm till 77 %. Mål: 70 % av resandet till/från Stockholm ska ske med tåg.
 • 76 % av våra ärenden registrerades utan föreläggande. Mål: 80 % av våra ärenden ska registreras utan föreläggande.
 • Andelen elektroniskt ingivna ärenden uppgick till 50 %. Mål: Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 55 %.

För 2018 har vi bland annat följande miljömål

 • 80 % av våra ärenden ska registreras utan föreläggande.
 • Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 55 %.

Några av våra miljömål 2017

 • Under 2017 registrerades 77 % av våra ärenden utan föreläggande jämfört med 77 % 2016.
  Mål: 80 % av våra ärenden ska registreras utan föreläggande.
 • Under 2017 uppgick andelen elektroniskt ingivna ärenden till 61 % i de fall där det var möjligt att lämna in elektroniskt. Motsvarande utfall för 2016 var 54 %.
  Mål: Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 60 % i de fall det är möjligt att lämna in elektroniskt.

Några av våra miljömål 2016

 • Under 2016 registrerades 77 % av ärenden utan föreläggande jämfört med 75,3 % 2015.
  Mål: 75 % av våra ärenden ska registreras utan föreläggande.
 • Under 2016 uppgick andelen elektroniskt ingivna ärenden till 54 % i de fall där det var möjligt att lämna in elektroniskt. Motsvarande utfall för 2015 var 44,6 %.
  Mål: Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 54 % i de fall det är möjligt att lämna in elektroniskt.

Några av våra miljömål 2015

 • Under 2015 registrerades 75,3 % av ärenden utan föreläggande jämfört med 70,8 % 2014.
  Mål: Öka andelen ärenden som registreras utan föreläggande jämfört med föregående år.
 • Under 2015 uppgick andelen elektroniskt ingivna ärenden till 44,6 % där det var möjligt att lämna in elektroniskt.
  Mål: Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 48 % i de fall det är möjligt att lämna in elektroniskt.

Mer om vårt miljöarbete

 • Vi har rutiner för miljöarbetet
 • Vi gör vårt miljöarbete känt, internt och externt
 • Vi går utbildningar inom miljöområdet
 • Vi följer upp vårt miljöarbete
 • Vi genomför årliga miljörevisioner
 • Vi förbättrar ständigt vårt miljöarbete