Ordlista

A

aktie

ägarandel i ett aktiebolag

En aktie kan bland annat ge rätt till del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

aktiebolag (läs mer om aktiebolag)

företagsform där delägarna som huvudregel inte har personligt ansvar för företagets skulder

Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar.

aktiekapital

pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag

aktieteckning

skriva sin namnteckning vid det antal aktier som man ska köpa i ett aktiebolag, i samband med att aktiebolaget bildas eller att en nyemission sker

aktieägare

person eller företag som äger aktier i ett aktiebolag

ansvar

ansvar för de som deltar i företagets verksamhet

Ansvaret kan variera beroende på hur mycket man deltar i och sköter företaget.

ansvarsfrihet

att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året

Det innebär att aktieägarna avstår från möjligheten att begära skadestånd av styrelsen och verkställande direktören. I vissa fall kan ansvar ändå utkrävas om nya uppgifter kommer fram efter bolagsstämman.

apportegendom

annan tillgång än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier

Apportegendom kan exempelvis vara en bil eller en fastighet.

avstämningsdag för aktieägare

den dag en aktieägare ska vara registrerad för en aktie för att exempelvis ha rätt att vara med på bolagsstämman, få utdelning eller delta i en beslutad nyemission

B

bankintyg

intyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt och som utfärdas av en bank inom EES

Även kreditmarknadsföretag och utländska kreditinstitut inom EES kan utfärda bankintyg.

behörig styrelse

styrelse som uppfyller de villkor som krävs enligt lag och bolagsordning eller stadgar

Antalet styrelseledamöter i ett aktiebolag ska hålla sig inom de gränser som står i bolagsordningen. Bolagsstämman väljer sedan exakt hur många ledamöter och suppleanter det ska finnas i styrelsen under en mandatperiod.

beslutsför styrelse

styrelsemöte där mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande, vilket innebär att styrelsen kan fatta beslut

bolagsman

delägare i handelsbolag eller kommanditbolag

bolagsordning

grundläggande regler för ett aktiebolag

bolagsstämma

sammanträde med aktieägarna i ett aktiebolag

bolagsstämmoprotokoll

dokument som visar vilka beslut som fattats på bolagsstämman

brutet räkenskapsår

räkenskapsår som inte är ett kalenderår

Exempel på brutna räkenskapsår är 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni och 1 september-31 augusti.

börsbolag

aktiebolag som har aktier inregistrerade vid en fondbörs

D

dotterbolag

företag där ett annat företag (moderbolaget) äger så många aktier att det har mer än hälften av rösterna

företag där ett annat företag (moderbolaget) har ett bestämmande inflytande över företaget, exempelvis genom ett avtal

E

eget kapital

tillgångar minus skulder och avsättningar i företagets bokföring

ekonomisk förening (läs mer om ekonomisk förening)

förening som driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av

Medlemmarna har som huvudregel inte personligt ansvar för föreningens skulder. Ekonomisk förening är en företagsform.

emission

Se nyemission och fondemission

enkelt bolag

sammanslutning som bildas när minst två fysiska eller juridiska personer bestämmer sig för att samarbeta, utan att bilda någon annan företagsform

Ett enkelt bolag är inte en juridisk person.

enskild näringsidkare (läs mer om enskild näringsidkare)

person som själv driver och ansvarar för ett företag

En enskild näringsidkare är inte en juridisk person. Registreras med personnummer.

enskild näringsverksamhet (läs mer om enskild näringsverksamhet)

företag som en person själv driver och ansvarar för

Enskild näringsverksamhet är en företagsform.

extern verkställande direktör

en verkställande direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant

extra bolagsstämma

bolagsstämma som hålls mellan två ordinarie årsstämmor

F

fastställelseintyg

intyg som följer med årsredovisningen där en styrelseledamot eller verkställande direktören intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman

Intyget ska även innehålla bolagsstämmans beslut om vinst eller förlust.

fast egendom

är jord.

Fast egendom indelas i fastigheter. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

filial (läs mer om filial)

ett företags underavdelning på en annan plats än huvudavdelningen (allmän betydelse)

ett utländskt företags avdelningskontor i Sverige med självständig förvaltning (registreras hos Bolagsverket)

firmatecknare

person som har rätt att med rättsligt bindande verkan företräda företaget

Firmatecknaren kan exempelvis skriva under avtal.

fondemission

ökning av aktiekapitalet genom att tillgångar flyttas från någon annan del i aktiebolaget, exempelvis från reservfonden

Det innebär att aktieägarna inte betalar något.

fusion

sammanslagning av två eller flera företag

fusionsplan

handling som beskriver hur en fusion ska gå till

fysisk person

privatperson (människa med personnummer)

Motsatsen till juridisk person (ett företag eller en förening med organisationsnummer).

företagsform

typ av företag

Exempel på företagsformer är aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

företagsinteckning

inteckning i företagets tillgångar och näringsverksamhet

Exempel på tillgångar som kan användas som säkerhet är maskiner och varulager.

företagsnamn på främmande språk

företagsnamn översatt till ett annat språk.

företagsrekonstruktion

förfarande som beslutas av domstol och som innebär att ett företag som har betalningssvårigheter ges en möjlighet att lösa sina problem

Företagsrekonstruktion kan beviljas företag som bedöms vara lönsamma. Förfarandet kan exempelvis ske genom att en ekonomisk överenskommelse träffas med långivarna.

förköpsförbehåll

bestämmelse i bolagsordningen som innebär att vissa personer ska få erbjudande om att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare

förvaltningsberättelse

del av en årsredovisning där styrelsen beskriver verksamhetsårets viktigare händelser och företagets utveckling

H

handelsbolag (läs mer om handelsbolag)

företagsform där delägarna har ett personligt, obegränsat och gemensamt ansvar för företagets skulder.

hembudsklausul

regel i bolagsordningen som beskriver vilka som har rätt att lösa in aktier som har övergått till någon annan

I

ideell förening

förening som ska främja medlemmarnas ideella eller ekonomiska intressen genom en verksamhet som är ideell eller i vart fall inte rent ekonomisk

Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar och fackföreningar. En ideell förening kan driva näringsverksamhet.

institutionella ägare

stora företag och institutioner som äger andra företag

Exempel på institutionella ägare är investmentbolag, stiftelser, försäkringsbolag, aktiefonder och pensionsfonder.

J

juridisk person

företag eller förening (med organisationsnummer )

Motsatsen till fysisk person (privatperson med personnummer).

K

kommanditbolag (läs mer om kommanditbolag)

är en typ av handelsbolag

I ett kommanditbolag kan delägarna begränsa sitt personliga ansvar för företagets skulder, dock måste det alltid finnas en obegränsat ansvarig (komplementär).

kommanditdelägare

person som har ett begränsat ansvar för kommanditbolagets skulder

Ansvaret är begränsat till ett visst belopp. Kommanditdelägaren kan äga en del av företaget. Det måste alltid också finnas en komplementär i ett kommanditbolag.

kompanjonavtal

avtal mellan två eller flera delägare i ett gemensamt företag som visar vad de kommit överens om

Avtalet kan gälla exempelvis ansvarsfördelning och hur tvister ska lösas.

komplementär

person som har ett obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder

Komplementären kan äga hela eller en del av företaget.

koncern

två eller fler företag som har en gemensam ägarstruktur och ledning

konkurs

domstol beslutar om juridisk process som innebär att en persons eller ett företags samtliga tillgångar tas om hand för att fördelas mellan fordringsägarna

konkursförvaltare

person som tingsrätten utser för att sköta avvecklingen av ett konkursbo

kontrollägare

ägare som äger så mycket av ett företag att den eller de kan kontrollera företagets verksamhet

L

ledamot

Se styrelseledamot

likvidation

avveckling av ett företag genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna

likvidator

person som har utsetts för att avveckla ett företag vid likvidation

M

minoritetsägare

äger en mindre del av ett företag

En minoritetsägare har vissa rättigheter. Det kan exempelvis vara att påkalla extra stämma, begära förordnande av särskild granskare eller begära att revisor ska utses i aktiebolag och ekonomisk förening.

moderbolag

företag som äger så många aktier i ett annat företag (dotterbolaget) att det har mer än hälften av rösterna

företag som på annat sätt har ett bestämmande inflytande över ett annat företag (dotterbolaget), exempelvis genom ett avtal

N

nettoomsättning

primära intäkter från företagets normala verksamhet, till exempel varuförsäljning, tjänsteförsäljning, hyresintäkter med mera.

nyemission

ökning av aktiekapitalet genom att nya aktier ges ut till nya eller gamla aktieägare som betalar aktierna med kontanter eller annan egendom

näringsförbud

beslut av domstol om att en person under en tid inte får driva näringsverksamhet

näringsidkare

person som har ett företag och driver näringsverksamhet

O

organisationsnummer

identifikationsnummer som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar

P

privat aktiebolag

aktiebolag som inte erbjuder aktier på den öppna marknaden, alltså inte ett börsbolag

prokura

fullmakt som ges till en person (prokurist) och som innebär att personen kan företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet

Prokura kallas även handelsfullmakt

prokurist

person som har en särskild fullmakt (en prokura) och som därför har rätt att företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet

publikt aktiebolag

aktiebolag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden, exempelvis ett börsbolag

R

registreringsbevis

handling som visar att företaget är registrerat hos Bolagsverket och vad som är registrerat

revision

granskning av redovisningen och förvaltningen i ett företag, som görs i efterhand av en oberoende person, ofta en revisor

revisionsberättelse

en revisors redogörelse över förhållandena i ett företag

I revisionsberättelsen redogör revisorn för vad han eller hon uppmärksammat i sin granskning av företagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget.

revisor

person som har som uppgift att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget

Revisorer kan vara auktoriserade eller godkända av Revisorsinspektionen.

revisorsintyg

intyg från en revisor, exempelvis när aktiekapitalet har betalats med apportegendom

När aktiekapitalet betalats med apportegendom, ska revisorn bland annat intyga att all egendom har förts över till företaget och att egendomen har tagits upp till sitt verkliga värde.

räkenskapsperiod

period som ett företags redovisning omfattar

räkenskapsår

tid, vanligen ett kalenderår, som ett företags redovisning omfattar

För ett aktiebolag ska räkenskapsåret framgå av bolagsordningen. Exempel på räkenskapsår är 1 januari–31 december, 1 maj–30 april, 1 juli–30 juni och 1 september–31 augusti.

röstlängd

lista med namnen på de aktieägare som är med på en bolagsstämma samt hur många aktier och röster personen eller företaget företräder

S

samtyckesförbehåll

bestämmelse i bolagsordning som innebär att en aktieägare måste ha styrelsens eller bolagsstämmans godkännande innan han eller hon överlåter sina aktier

skyddsregistrera

skydda ditt företagsnamn i fler län än ett

Detta gäller enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag.

solidariskt ansvar

gemensamt ansvar

Solidariskt ansvar innebär här att den som företaget är skyldig pengar kan vända sig till vem som helst av delägarna och kräva hela det belopp som företaget är skyldigt.

stadgar

grundläggande regler för en förening

stiftare

person, företag eller förening som startar ett aktiebolag

stiftelse

självständig förmögenhet som förvaltas under en längre tid för ett bestämt ändamål

En stiftelse är en juridisk person som uppstår då en egendom exempelvis testamenteras eller ges bort i gåva för ett bestämt ändamål. Stiftelsen har inga ägare utan äger sig själv.

stiftelseurkund

handling som upprättas när ett aktiebolag ska bildas och som innehåller de centrala villkoren för bolagsbildningen

styrelse

grupp av valda personer som fattar viktiga beslut inom exempelvis aktiebolag och föreningar

styrelseledamot

ordinarie medlem i en styrelse

styrelsesuppleant

ersättare för ordinarie styrelseledamot

suppleant

se styrelsesuppleant

särskild firmatecknare

person som i ett aktiebolag har utsetts som firmatecknare

Styrelseledamöter, den verkställande direktören eller någon annan kan utses till särskild firmatecknare.

särskiljningsförmåga

att ett företagsnamn är utformat så att det går att skilja det från andra företag, föreningar och varumärken samt att det uppfattas som ett namn på en särskild verksamhet

särskilt företagsnamn

extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet

säte

den kommun där bolagsstämman ska hållas

Om någon ska stämma ett företag inför domstol så är sätet avgörande för vilken domstol man ska vända sig till.

T

teckna aktie

skriva sin namnteckning vid det antal aktier som man ska köpa i ett aktiebolag, i samband med att aktiebolaget bildas eller att en nyemission sker

U

utdelning

företagets vinst som delas ut till ägarna

utländsk ägare

en ägare utanför Sverige

V

verklig huvudman (läs mer om verklig huvudman)

den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening

En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

verkställande direktör

person som tillsätts av styrelsen för att leda det dagliga arbetet i företaget

vice verkställande direktör

person som vid behov ersätter den verkställande direktören i ett företag

ÅÅ

årsbokslut

företag som inte behöver upprätta årsredovisning avslutar sin bokföring med årsbokslut.

Ett årsbokslut behöver inte offentliggöras.

årsredovisning

dokumentation av ett företags räkenskaper, som består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt eventuellt en kassaflödesanalys

Vissa företag, exempelvis aktiebolag, ska avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning. Den ska offentliggöras enligt reglerna i årsredovisningslagen.

årsstämma

den ordinarie stämma i ett aktiebolag, eller förening, som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut