به بولاگس ویرکیت Bolagsverket خوش آمدید!

نزد Bolagsverket (یک مقام سویدنی برای راجستر شرکت ها) شما میتوانید طور مثال

  • شرکت ها و اتحادیه ها را راجستر نمایید
  • گزارشهای سالانه را به ما ارسال نمایید
  • دارایی های گرو شده شرکت ها را، راجستر نمایید
  • فیصله ی تصفیه حسابهای شرکت را بدست بیاورید
  • از دفاتر راجستر ما معلومات بدست بیاورید
  • اعلانات را در ارگان رسمی اعلانات، Post- och Inrikes Tidningar بخوانید و یا راجستر نمایید.

Bolagsverket یک مقامی میباشد که بوسیله فیس ها تأمین مالی میگردد. ما برای اراییه خدمات خود، یک فیس را اخذ مینماییم و معلومات در مورد شرکت ها از راجستر خود، را به فروش میرسانیم. فعالیت ما از پول مالیات، تأمین مالی نمیشود.

با ما تماس بگیرید

تلفن: +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

ایمیل آدرس: bolagsverket@bolagsverket.se

آدرس بازدید: Stuvarvägen 21, Sundsvall

آدرس های پستی ما

درخواستی برای راجستر جدید و تغیرات

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

گزارش های سالانه

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

مقام راجستر کننده برای گروی های شرکت ها

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se