به اداره شرکت ها (Bolagsverket) خوش آمدید!

نزد ما می توانید

  • شرکت ها و انجمن ها را ثبت کنید
  • گزارش سالانه را برای ما بفرستید
  • دارائی های رهن گذاشته شده شرکت را ثبت کنید
  • درخواست صدور تصمیم دائر بر تصفیه حساب شرکت را بدهید
  • از بایگانی های ما اطلاعات دریافت کنید
  • خواندن و ثبت کردن آگهی های رسمی در روزنامه رسمی کشور (Post- och Inrikes Tidningar).

اداره شرکت ها (Bolagsverket) از راه پرداخت هزینه های مربوطه تأمین مالی می شود. هزینه های ما از راه مالیات های پرداختی تأمین نمی شود، بلکه ما با برای خدمات انجام شده هزینه دریاف می کنیم.

با ما تماس بگیرید

تلفن: +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

پست الکترونیکی: bolagsverket@bolagsverket.se

دیدار حضوری: Stuvarvägen 21, Sundsvall

آدرس های پستی ما

گزارش ثبت جدید و تغییرات

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

گزارش های سالانه

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

ثبت رسمی دارائی های رهن گذاشته شده شرکت ها

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

روزنامه رسمی کشور (Post- och Inrikes Tidningar)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se