Avgifter aktiebolag

  • Betala avgiften när du gör din anmälan. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän avgiften har kommit in till oss.
  • Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.
  • De lägre avgifterna gäller när du använder någon av våra e-tjänster. Vissa ärenden går inte att anmäla i e-tjänsterna.
Starta aktiebolag
Ärende E-tjänst Blankett
Registrera aktiebolag 1 900 2 200
Anmäla bifirma, per styck 1 000 1 200
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 1 000 1 200
Adress
Ärende E-tjänst Blankett
Ändra postadress och e-postadress för företaget 0 0
Ändra postadress för företrädare och revisor 0 0
Företagsnamn och bolagsordning
Ärende E-tjänst Blankett
Ändra företagsnamn 1 000 1 200
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår 700 900
Anmäla bifirma, per styck 1 000 1 200
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 1 000 1 200
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 700 900
Ny redovisningsvaluta Ej möjlig 900
Dela upp eller lägga samman aktier 700 900
Omvandling av aktier Ej möjlig 900
Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om företagsnamn på företagets webbplatser Ej möjlig 1 500
Företrädare och revisor
Ärende E-tjänst Blankett
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 900
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 900
Egen avgång ur styrelsen 600 900
Anmäla eller ändra revisor 600 900
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget 600 900
Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn 0 0
Ansöka om dispens från kravet på bosättning för företrädare Ej möjlig 475
Ansöka om dispens från kravet att revisorn ska vara auktoriserad Ej möjlig 685
Ansöka om förordnande av ersättare för styrelseledamot Ej möjlig 1 400
Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare Ej möjlig 0
Aktiekapital
Ärende E-tjänst Blankett
Fondemission Ej möjlig 900
Nyemission Ej möjlig 900
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler Ej möjlig 900
Återkalla registrerat bemyndigande Ej möjlig 900
Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler Ej möjlig 900
Aktieteckning på grund av teckningsoptioner Ej möjlig 900
Konvertera till aktier på grund av konvertibler Ej möjlig 900
Ändra villkor i registrerade teckningsoptioner och konvertibler Ej möjlig 900
Makulera registrerade teckningsoptioner och konvertibler Ej möjlig 900
Minska aktiekapitalet Ej möjlig 900
Ansöka om tillstånd att minska aktiekapitalet Ej möjlig 1 500
Dela upp eller lägga samman aktier 700 900
Omvandling av aktier Ej möjlig 900
Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma 0 0
Ansöka om tillstånd till vinstutdelning efter beslut att minska aktiekapitalet Ej möjlig 1 500
Ansöka om tillstånd att minska reservfonden Ej möjlig 1 500
Fusion
Ärende E-tjänst Blankett
Anmäla fusionsplan Ej möjlig 900
Anmäla fler än ett överlåtande företag i fusionsplanen, per styck Ej möjlig 500
Ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplan Ej möjlig 900
Anmäla fler än ett överlåtande företag i fusionsplanen vid ansökan om tillstånd, per styck Ej möjlig 500
Anmäla genomförd fusion Ej möjlig 1 000
Avregistrering på grund av verkställd fusion med utländskt företag Ej möjlig 0
Delning
Ärende E-tjänst Blankett
Anmäla delningsplan Ej möjlig 900
Anmäla fler än ett befintligt övertagande företag i delningsplanen, per styck Ej möjlig 500
Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplan Ej möjlig 900
Anmäla fler än ett befintligt övertagande företag i delningsplanen vid ansökan om tillstånd, per styck Ej möjlig 500
Anmäla genomförd delning Ej möjlig 1 000
Registrera aktiebolag som bildas genom delning, per styck Ej möjlig 2 200
Årsredovisningar
Ärende E-tjänst Blankett
Anmäla fortsatt bolagsstämma Ej möjlig 900
Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport på annat språk än svenska, per språk Ej möjlig 500
Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträkningen Ej möjlig 1 500
Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i noterna i årsredovisningen Ej möjlig 1 500
Ärende Kronor
Skicka in en årsredovisning 0
Registret mot penningtvätt
Ärende E-tjänst Blankett
Anmälan för registrering Ej möjlig 850
Ändra registrerade uppgifter Ej möjlig 850
Anmälan om att verksamheten har upphört Ej möjlig 0
Likvidation
Ärende E-tjänst Blankett
Frivillig likvidation Ej möjlig 1 000
Likvidation upphör och företaget återupptar verksamheten Ej möjlig 500
Kallelse på okända borgenärer Ej möjlig 625
Förhållanden som en likvidator ska anmäla Ej möjlig 0
Ansöka om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden Ej möjlig 740
Underrättelse från domstol om konkurs Ej möjlig 0
Ansöka om likvidationsföreläggande om
  • årsredovisning för ett räkenskapsår saknas
  • företaget har en obehörig styrelse
  • revisor eller verkställande direktör saknas
  • konkurs är avslutad med överskott och företaget inte har fattat beslut om likvidation
Ej möjlig 500
Övrigt
Ärende E-tjänst Blankett
Anmäla registrering av värdepapperscentral Ej möjlig 900
Registrera handlingar på annat språk än svenska, per språk Ej möjlig 500
Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn Ej möjlig 450
Ansöka om förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier Ej möjlig 740
Ansöka om dödande av förkommet aktiebrev Ej möjlig 950
Ansöka om dödande av handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument Ej möjlig 950

Tyck till om den här sidan